Xanthomonas

Xanthomonas maltophilia ili Stenotrophomons maltophilia je ranije imao naziv Pseudomonas malthophilia. Ovaj bacil je široko rasprostranjen u prirodi.

Bakterija je pokretna zahvaljujući svojim flagelama na jednom polu. Obično je oksidaza negativan, koristi lizin, DNAza pozitivan. Ima moć da fermentuje maltozu.

Kolonije su na krvnom agaru rapave, zelenkaste boje i mirišu na amonijak. Može biti slabo alfa hemolitičan. Ova bakterija ne produkuje fluorescin.

X. maltophilia je danas značajan izazivač intrahospitalnih infekcija. Primena intravenskih katetera praćena je izolacijom ove bakterije. Uzročnik je različitih bolesti: pneumonija, bakterijemija, endokarditis, holangitis, infekcije urinarnog trakta, meningitis, infekcije rana posebno u bolesnika sa kancerom.

Bakterija je rezistentna na veći broj antibiotika uključujući cefalosporine, peniciline, aminoglikozide, imipenem i kvinolone. Obično je osetljiv na sulfometoksazol-trimetoprim.