Trombociti

Trombociti (platelets, PLT) su uobličeni elementi krvi, krvne pločice, i njihova fiziološka koncentracija se kreće od 140 – 400 * 10^9 u jednoj litri (l) periferne krvi. Određuju se u okviru kompletne krvne slike (KKS-CBC) kao deo opšteg pregleda zdravstvenog stanja. (Krvna slika)

Uopšteno o trombocitima

Trombociti ili krvne pločice su bezjedarni fragmenti džinovskih ćelija megakariocita koji nastaju u koštanoj srži tokom trombocitopoeze. Iako su trombociti visoko organizovane strukture, krvne pločice čoveka se ne mogu smatrati ćelijama. Humani trombociti imaju oblik bikonveksnog diska prečnika 2-4µm i imaju izrazitu sklonost prema aglutinaciji, odnosno stvaranju ugruška (tromba) na mestu oštećenog krvnog suda. Oni u cirkulaciji opstaju 8-14 dana, nakon čega se velikim delom razgrađuju u slezini, a manjim delom i u plućima. Krvne pločice učestvuju u svim fazama zgrušavanja krvi, počev od formiranja trombocitnog čepa, preko stvaranja krvnog ugruška (tromba) i njegove retrakcije, pa sve do resporpcije ugruška nakon začepljenja krvnog suda. Može se zaključiti da su trombociti vrlo aktivne strukture u ljudskom organizmu.

Vrste poremećaja

Poremećaje trombocita možemo podeliti na dve grupe kvantitativne i kvalitativne.

Kvantitativni poremećaji

Kvantitatini poremećaj trombocita se može ispoljiti smanjenjem broja trombicita u krvi koji zovemo trombocitopenija ili povećanjem njihovog broja kada ovaj poremećaj zovemo trombocitoza.

Kvalitativni poremećaj

Poremećaj trombocitne funkcije uz normalan broj zovemo trombocitopatija. Ona može biti nasledna ili stečena. Smatra se da ovi poremećaji nisu toliko retki, iako ne postoji tačan broj obolelih od ove bolesti.

Preporuceno: Trombocitopenija • Niski trombociti u krvi

Trombociti
Trombociti