Struma Štitaste Žlezde

Pod ovim pojmom (struma, gušavost) se podrazumeva svako povećanje štitaste žlezde koje klinički može da se dokaže. Pritom ne dolazi do poremećaja njene funkcije niti postoji zapaljenje ili malignitet. Obično se javlja endemski u krajevima deficitarnim jodom. Uvećanje žlezde može biti difuzno i nodularno. U žlezdi može postojati jedan, solitaran nodus ili više nodusa. Porast žlezde nastaje usled umnožavanja tireocita i nastanka adenoma ili dolazi do degenerativnih promena sa stvaranjem cističnih formacija. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji porast žlezde je klasifikovan:

  • I stadijum – porast žlezde je palpabilan ali ne vidiljiv,
  • II stadijum – žlezda je i palpabilna i vidljiva,
  • III stadijum – porast žlezde je i vidljiv sa odgovarajućeg rastojanja na golom vratu. Ovaj stadijum se deli na dve kategorije
    1) adenomatozno uvećanje i
    2) difuzno uvećanje

Klinička slika

Kako se radi o eutireotičnom uvećanju štitaste žlezde to nema funkcionalnih poremećaja. Promene su rezultat lokalne kompresije uvećane žlezde koja, posebno retrosternalno, pritiska jednjak, traheju ili rekurentni nerv pa dolazi do disfagije, dispneje ili promuklosti.

Ukoliko tkivo žlezde ektopično raste unutar traheje ili larinksa izazvaće dispneju u postnatalnom periodu ili kasnije u životu. Kod žena se dispneja može javiti tokom menstruacije kao rezultat endotrahealne strume.

Dijagnostika

Inspekcijom vrata uočavaju se venske kolaterale. Palpacijom se utvrđuje veličina, konzistencija, odnos prema okolnim organima i pokretljivost strume pri gutanju.

Utvrđuje se hormonski status pacijenta određivanjem T3, T4, TSH, titat antitiroidnih antitela. Radi se scintigrafija štitaste žlezde kako bi se odredila funkcionalna aktivnost nodusa. Ultrazvučna dijagnostika ukazuje na morfološke karakteristike žlezde, a radi se i punkciona citodijagnostika.

Struma Štitaste Žlezde; Foto: https://hr.wikipedia.org/wiki/Gu%C5%A1avost#/media/Datoteka:Struma_001.jpg
Struma Štitaste Žlezde; Foto: https://hr.wikipedia.org/wiki/Gu%C5%A1avost#/media/Datoteka:Struma_001.jpg

Lečenje

Lečenje strume zavisi od njene veličine i uzrasta pacijenta.

Hirurška terapija ima indikacija ako postoje znaci kompresije. Nakon strumektomije neophodna je trajna supstituciona terapija.

Preporuceno: Štitna žlezda: simptomi i principi lečenja poremećaja