Strana Tela U Spoljašnjem Slušnom Hodniku

Strana tela spoljašnjeg slušnog hodnika mogu biti endogena i egzogena.

Endogena strana tela spoljašnjeg slušnog hodnika

Cerumen obturans

Cerumen (ušna mast) je fiziološki produkt ceruminoznih žlezda, koje se dominantno nalaze u hrskavičavo membranoznom delu spoljašnjeg slušnog hodnika, sa uglom da svojim pH (kiselo) inhibira rast bakterija i gljivica.

Žućkaste je boje, meke konzistencije, a eliminiše se u toku spavanja i pri žvakanju.

Patologija u vezi sa cerumenom kao stranim telom javlja se ukoliko je pojačana sekrecija ili kompromitovana eliminacija (anomalije položaja i lumena spoljašnjeg slušnog hodnika, egzostoze, stenoze, osteomi i slično).

Klinička slika cerumena zavisi od stepena opturacije spoljašnjeg slušnog hodnika, a najčešće se manifestuje u vidu osećaja šuma u uvu, autofonije, bola, nagluvosti.

Nagluvost obično nastaje naglo nakon pranja koje jer cerumen u kontaktu sa vodom bubri i kompletno zatvara lumen spoljašnjeg slušnog hodinka.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i kliničkog pregleda.

Terapija

Terapija je ispiranje uva vodom zagrejanom na 37 stepeni ukoliko su pouzdani podaci pacijenta da nikada nije imao upale srednjeg uva sa curenjem iz uva (perforacijom bubne opne) ili povredu bubne opne; u protivnom treba koristiti antiseptični rastvor (tri postotni acidi borici). Na nivou primarne zdravstvene zaštite i pedijatrijske prakse sigurnije je u svim slučajevima ispiranje vršiti tri postotnim rastvorom borne kiseline. Neadekvatno zagrejana tečnost može dovesti do termičkog podražaja lavirinta i izazvati vrtogravicu, muku i povraćanje.

Postupak ispiranja uva

Pacijent sedi. Preko ramena mu se postavi čista kompresa, a preko nje bubrežnjak za skupljanje tečnosti. Aleksandrov špric se drži u desnoj ruci tako da su kažiprst i domali prst postavljeni u okrugle držače šprica, a plac u otvor nastavka klipa. Ušna školjka se uhvati palcem i kažiprstom i povlači unazad, da ispravi krivinu spoljašnjeg slušnog kanala, a srednjim prstom, na koji je oslonjen prednji deo šprica, kontroliše se njegov položaj. Na ovaj način ujedno se vrši zaštita uva od povrede koja može nastati pri naglim pokretima glave pacijenta. Količinu tečnosti uzete u špric određuje veličina šake terapeuta. Ispira se usmerenim mlazom tečnosti prema gore i pozadi, isprekidanim ubrizgajima, da bi mlazevi tečnosti istiskivali cerumen put spolja. Ispiranje uva treba da vrši lekar u ambulantama opšte medicine ili obučeni medicinski tehničari u otorinolaringološkim ambulantama.

U slučaju dugostojećeg cerumena i nemogućnosti da se on ispere nakon tri do četiri pokušaja treba savetovati ukapavanje kapi tri postotnog vodonik peroksida (H2O2), a narednog dana ispirati cerumen. Ako se i nakon ovakvog postupka cerumen ne može odstraniti, pacijenta treba uputiti u specijalističku ambulantu, otorinolaringologu, koji se može potpomoći otološkim mikroinstrumentima pod kontrolom otomikroskopa i tako odstraniti ceruminozni čep. Nakon obavljenog ispiranja uva neophodan je otoskopski (otomikroskopski) pregled.

Egzogena strana tela spoljašnjeg slušnog hodnika

Egzogena strana tela spoljašnjeg slušnog hodnika mogu biti neživa i živa. Najčešća su u dečjem uzrastu, iako se viđaju i kod odraslih (dospevaju akcidentalno).

Simptomatologija zavisi od vrste i veličine stranog tela, te dela spoljašnjeg slušnog hodnika u kome je zaostalo. Javlja se šum u uvu, bubnjanje, osećaj punoće uva, nagluvost, bol, kašalj, osećaj mučnine i povraćanja. Poslednja navedena tri simptoma su vrlo retka i javljaju se ukoliko postoji nadražaj aurikularne grane devetog i desetog kranijalnog nerva.

Dijagnoza se postavlja lako na osnovu anamneze i kliničkog ORL pregleda (otoskopija). U najvećem broju slučajeva strano telo se odstrani ispiranjem uva tri postotnim rastvorom borne kiseline. Živa strana tela spoljašnjeg slušnog hodnika pre ispiranja treba paralisati ukapavanjem alkohola.

Ukoliko se ovom intervencijom strano telo ne odstrani, tada se po pravilu odstranjuje instumentalno pod mikroskopom, što svakako treba da uradi specijalista, otorinolaringolog. U slučaju da je strano telo duboko utisnuto, da postoje anatomske varijacije spoljašnjeg slušnog hodnika ili da se radi o detetu s kojim ne može da se uspostavi potrebna saradnja, važenja stranog tela se obavlja u opštoj anesteziji.