Pluća i bubrezi – fiziološki puferi

Fiziološki puferi označavaju funkcije dva moćna organa:

Tokom ventilacije pluća obavljaju osnovnu funkciju razmene kiseonika i ugljendioksida između atmosfere i krvi. Eliminišući CO2 u atmosferu, eliminiše se i ugljena kiselina (H2CO3), neorganska kiselina koja se permanentno stvara u svim ćelijama prilikom razlaganja šećera, masti u proteine. Na taj način pluća imaju značajnog udela u regulaciji acido-bazne ravnoteže. Ako se zaustavi disanje, ulazi se u respiratornu acidozu jer dolazi do hiperkapnije (nagomilavanja CO2 u krvi). To se događa i prilikom zaustavljanja ventilacije kod ronjenja. Kako je disanje pod uticajem kore velikog mozga, svesnom hiperventilacijom ili hipoventilacijom, može se svesno izazvati respiratorna acidoza i alkaloza. To se događa u sportu kao što je plivanje ili svesna hiperventilacija pre starta trike.

Pluća ispravljaju acidozu hiperventilacijom. Na taj način se eliminiše veća količina CO2. Pluća ne mogu kompenzovati alkalozu jer bi hipoventilacijom došlo i do hipoksije i hiperkapnije koji bi zajedno delovali na respiratorni centar.

Bubrezi svojom ekskretornom ulogom predstavljaju moćan faktor regulacije acidobaznog statusa. Bubrezi imaju veći repertoar mogućnosti da amortizuju ali i da precizno izregulišu koncentraciju vodonikovih jona u telesnim tečnostima.

U acidozi bubrezi će vršiti aktivnu sekreciju vodonikovih jona (H+) u završnu mokraću. Istovremeno će doći do zadržavanja bikarbonata (HCO3), i reabsorbcije natrijuma (Na+) i kalijuma (K+) kao jakih alkalija.

Prilikom alkaloze bubrezi ne resorbuju bikarbonate koji se izbacuju mokraćom. Istovremeno se aktivno u mokraću izbacuje natrijum i kalijum. Na osnovu iznesenog vidi se da bubrezi imaju sposobnost reagovanja u oba poremećaja acido-bazne ravnoteže.

Komparirajući pluća i bubrege može se reći da su pluća brža i intenzivnija, dok su bubrezi precizniji. Pluća nemaju sposobnost reakcije u alkalozi dok bubrezi ispravljaju oba stanja. Pluća ispravljaju acidozu ali mogu da izazovu alkalozu i acidozu. Bubrezi popravljaju A-B status ali ne mogu da ga pogoršavaju.