Monosaharidi (bihemija)

           Monosaharidi su oni glicidi koji se ne mogu hidrolizovati u prostija jedinjenja. Monosaharidi su aldehidni ili ketonski derivati polihidroksilnih alkohola pa stoga svaki monosaharid ima u svojoj molekuli, pored jedne ili više hidroksilnih grupa i jednu aldehidnu ili ketonsku grupu.

           Monosaharidi se dele prema broju ugljenikovih atoma od kojih su izgrađeni i po tome da li poseduju aldehidnu ili ketonsku grupu, na sledeći način:

BROJ C-ATOMANAZIVALDOZEKETOZE
C-2 – GLIKOALDEHID – 
C-3TRIOZEGLICERALDEHIDDIHIDROKSIACETON
C-4TETROZEERITROZAERITRULOZA
C-5PENTOZERIBOZARIBULOZA
C-6HEKSOZEGLIKOZAFRUKTOZA
C-7HEPATOZE SEDOHEPTULOZA
C-8OKTOZE  
C-9NONOZENEURAMINSKA KIS 

           Prema broju ugljenikovih atoma, prvi član je glikol-aldehid, sa bruto-formulom C2H4O2 ili linearno predstavljenom: CH2OH-CHO. Ovaj prvi član monosaharida može biti samo aldoza, što je sasvim razumljivo. Već drugi član sa tri ugljenikova atoma, trioza, ima dva oblika: aldehidni i ketonski, aldotriozu i ketotriozu, kako se vidi iz sledeće dve formule:

           CH2OH-CHOH-CHO
           CH2OH-CO-CH2OH

           Ako na isti način predstavimo dve heksoze, aldoheksozu i ketoheksozu:

           CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO
           CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH2OH

onda ćemo zapaziti da je ketonska grupa u alfa-položaju, u kakvoj je uvek kod ketoza.

Један одговор на „Monosaharidi (bihemija)“

Затворено за коментаре.