Lekovi za tretman akutnog zastoja srca

Pre početka jedno veoma važno obaveštenje. Pre upotrebe detaljno proučiti upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Nadoknada tečnosti je indikovana kod dece koja pokazuju znake cirkulatorne insuficijencije. Za nadoknadu se preporučuju izotonični kristaloidni rastovi (Harmanov rastvor ili 0,9 NaCl). Inicijalna nadoknada se sprovodi davanjem bolusa tečnosti u dozi od 20mg/kg. Tokom inicijalne faze reanimacije ne davati rastvor 5% glukoze, s obzirom na to da ona brzo napušta intravaskularni prostor i zrokuje hiperglikemiju koja može pogoršati neurološki ishod nakon srčanog zastoja. Kod novorođenčadi i odojčadi potrebno je pratiti nivo glikemije s obzirom na to da su oni skloni razvoju hipoglikemije.

Adenozin

Adenozin je prirodni nukleotid koji blokira sprovođenje kroz AV čvor i izaziva kratak AV blok. Ima izuzetno kratak poluživot 10-15s, pa se zbog toga daje u brzom bolusu preko centralne vene kako bi se smanjilo vreme potrebno da dođe do srca. Adenozin je kontraindikovan kod asmatičara i osoba sa transplantiranim srcem. Indikacije za davanje adenozina je paroksizmalna SVT, a kod dece se daju u dozi od 0,05 mg/kg.

Adrenalin

Adrenalin je endogeni kateholamin sa snažnim alfa i beta stimulišućim efektom. Njegovo alfa1 adrenergičko dejstvo uzrokuje sistemsku vazokonstrikciju, koja povećava koronarni cerebralni perfuzioni pritisak. Adrenalin se intravenski ili intraosealno daje u inicijalnoj dozi od 10 mcg/kg (0,01 mg/kg). Ponovljene doze adrenalina su 10-30 mcg/kg i one se daju na 3-5 minuta.

Amjodaron

Amjodaron je nekompentitivni inhibitor adrenergičkih receptora, usporava AV sprovođenje i produžava QT interval. Amjodaron je lek izbora za lečenje VF/VT bez pulsa, daje se kao i.v. bolus rastvoren u 5% glukozi. U svim drugim situacijama, amjodaron se daje sporo, uz obavezno praćenje krvnog pritiska i EKG-a, s obzirom na to da su glavna neželjena dejstva hipotenzija i bradikardija. Amjodaron se kod dece daje u dozi od 5mg/kg.

Atropin

Atropin antagonizuje efekte parasimpatičkog neurotransmitera acetilholina na muskarinskim receptorima. Blokira efekte vagusa na SA i AV čvoru, te na taj način povećava sinusni automatizam i podstiče sprovođenje kroz AV čvor.

Prema smernicama za KPR iz 2010. godine, atropin se ne preporučuje za rutinsku upotrebu tokom asistolije ili PEA. Naime, uzrok asistolije tokom srčanog zastoja je prvenstveno patologija miokarda, a ne prekomereni tonus vagusa, i ne postoje dokazi da je rutinska upotreba atropina korisna u lečenju asistolije ili PEA. Atropin se kod dece daje u dozi od 20mcg/kg (0,02 mg/kg).

Lidikain

Lidikain je blokator natrijumovih kanala, efikasan u tretmanu šok-rezistentnih VF/VT bez pulsa i koristi se kao alternativa amjodaronu. Kod dece se daje u dozi od 1 mg/kg.

Kalcijum

Upotreba kalcijuma je indikovana u tretmanu srčanog zastoja uzrokovanog dokumentovanom hiperkalijemijom, hipokalcemijom ili predoziranjem blokatorima kalcijumskih kanala. Davanje kalcijuma nije indikovano za ritmove koji se defibriliraju. Kod dece se daje u dozi 0,2 ml/kg 10% kalcijum hlorida (10%CaCl2).

Lekovi za tretman akutnog zastoja srca
Foto: https://www.sciencemag.org/news/2016/04/researchers-keep-pig-hearts-alive-baboons-more-2-years

Glukoza

Tokom inicijalne faze reanimacije se ne preporučuje davanje rastvora 5% glukoze, s obzirom na to da ona brzo napušta intravaskularni prostor i uzrokuje hiperglikemiju koja može pogoršati neurološki ishod nakon srčanog zastoja. Poseban oprez je potreban kod novorođenčadi, odojčadi i male dece, koja su sklona razvoju hipoglikemije, te je potrebno pratiti nivo glikemije. U slučaju hipoglikemije, treba dati 25% glukozu u dozi od 2ml/kg, kao intravenski bolus.

Magnezijum

Magnezijum se ne preporučuje za rutinsko davanje tokom KPR, indikovan je kod dece sa dokumentovanom hipomagnezijemiom ili torsade de points VT bez obzira na uzrok. Kod dece se daje u dozi od 25-50 mg/kg MgSO4.

Bikarbonati (8,4% NaHCO3)

Bikarbonati se daju posle verifikovane metaboličke acidoze, kod produžene reanimacije i hemodinamičke nestabilnosti praćene hiperkalijemijom. Kod dece se daju u dozi od 1-2 ml/kg. Budući da kod dece tkivna hipoksija obično prethodi srčanom zastoju, rano nastajanje metabličke acidoze je često.