Koje su uloge krvi u organizmu?

Oslovna uloga krvi je da održava homeostazu, stalnost sredine u kojoj se nalaze sve ćelije, na taj način što svim ćelijama donosi hranjive materije i kiseonik, a odnosi metabolički otpad i ugljen dioksid. Krv takođe ima važnu ulogu u imunološkoj odbrani celog organizma.

Pošto skoro sve bolesti dovode do određenih promena u sastavu krvi, lakoća sa kojom je moguće dobiti uzorak krvi za pregled, uslovila je da pregled sastojaka krvi metodama kliničke biohemije ima veliki medicinski značaj u dijagnostici mnogih bolesti.

Funkcije krvi su mnogostruke i vrlo složene. U njenim ćelijama se vrši izmena materija, ograničenija nego u ostalim ćelijama organizma, a u pojedinim od njih i specifičnija. Ta izmena materija u njima je, kao što ćemo kasnije videti, pretežno katabolička, iako ni anabolički procesi nisu isključeni. I u krvnoj plazmi se dešavaju hemijske reakcije, o čemu svedoči prisustvo pojedinih enzima. Međutim, najvažnija je transportna funkcija krvi, u kojoj učestvuju i ćelije i plazma. Veliki deo materija rastvorenih u plazmi su, zapravo, materije u transportu od jednog organa ka drugome, od jedne vrste ćelija ka drugima, materije koje su produkti metabolizma jednih ćelija a supstrat metabolizma drugih. Iz ćelija mukoze creva u krv, zajedno sa vodom, dospevaju i materije ishrane, mikromolekule kao monomeri proteina, ugljenih hidrata i lipida, te njome dospevaju u jetru, do njenih ćelija i dalje, do svih ćelija organizma. Svaka ćelija organizma je u neposrednom ili posrednom dodiru sa krvi iz koje u nju prelaze sve materije potrebne za hemijske reakcije što se u njoj dešavaju, a u krv prelaze one koje se dalje ne menjaju, koje dalje ne učestvuju u hemijskim reakcijama u ćeliji, predstavljajući, za tu ćeliju ili za sam organizam, konačni produkt metabolizma. Te materije dospevaju do bubrega i drugih organa koji su u vezi sa spoljnom sredinom i kroz koje bivaju izbačene iz organizma.

Transportna funkcija krvi

Ovom transportnom funkcijom krvi u organizmu je ostvaren hemijski kontakt ćelija fizički udaljenih jednih od drugih, a time i njihov međusobni uticaj. Transportna funkcija krvi je uslovljena mehaničkim radom srca, aktivnim transportom ćelijskih membrana i svim drugim fizičko-hemijskim zakonitostima koje vladaju u samoj krvi i na nivou polupropustljivih i polupropustljivih membrana. Zahteva stalno angažovanje energije i, prema tome, u energetskom bilansu čini određenu stavku koja se nadoknađuje oksidacijama i u smaoj krvi, a mnogo više u ćelijama. Podsetićemo samo na činjenicu da se oksidacije u ćelijama crevne sluzokože znatno povećavaju u vreme apsorpcije materija ishrane.