Kongenitalne anomalije usne duplje i ždrela

Macroglossia

Rascepi usne (chelioshisis), rascepi vilice (gnatoshisis), rascepi nepca palato shisis)
Terapija

Robenov sindrom

Macroglossia

Veliki jezik je retka kongenitalna anomalija. Viđa se u sklopu drugih stanja kao što je Daunov sindrom, kretenizam, akromegalije. Leči se operativno.

Rascepi usne, vilice i nepca (chelioshisis, gnatoshisis, palatoshisis)

Nastaju zbog poremećaja u srastanju nosnog i maksilarnog pupolja u prva tri meseca mebriogeneze.

Anomalija se javlja kod jednog od hiljadu dece bele rase.

Mnogo su češći kod dečaka, dok je izolovan rascep nepca češći kod devojčica!

Uzrok je multifaktorski i nastaje delovanjem hipoksije, embriopatije, virusne infekcije, delovanjem toksina. Nasleđe je prisutno u pojedinim porodicama.

Anomalija se ispoljava odmah na rođenju tipičnim izgledom usne koja ne može da se zatovri, što čini velike poteškoće prilikom sisanja.

Po pravilu, zbog rascepa nepca, loša je funkcija tube auditiva pa se javljaju patološka stanja u vezi sa poremećajem ventilacije srednjeg uva. Poremećena je i artikulacija.

Dijagnostika se postavlja relativno lako, kliničkim pregledom. Ponekad je potrebna dopunska radiološka obrada kod submukoznog rascepa nepca, koji se može i palpatorno dijagnostikovati koštanom dehiscencijom ispod intaktne sluznice.

Terapija

Pored hirurške korekcije defekta koja nekad ide u više operativnih procedura, potreban je angažman ortodonta i fonijatra, odnosno, logopeda.

Robenov sindrom

Čine ga mikrognatija, glossoptosis i rascep nepca.

Retroponiran jezik može stvarati disajne poteškoće sve do respiratorne insuficijencije.

Sutura jezika prema napred ili traheostoma rešava disajne poteškoće.

Poremećaji nepca uslovljavaju poteškoće sa žvakanjem i gutanjem i poremećaje u funkciji Eustahijeve tube.