Klinička dijagnostika vrata

Klinički otorinolaringološki pregled vrata opisan je na drugoj strani.

Dopunska dijagnostika vrata
Rendgenska dijagnostika
Radiografija vratne kičme
Kompjuterizovan tomografija vrata
Angiografija
Ultrazvučna dijagnostika vrata
Punkciona citodijagnostika
Endoskopska dijagnostika pljuvačnih žlezda (sijaloendoskopija)

Dopunska dijagnostika vrata

Rendgenska dijagnostika

Radiografija vratne kičme

Anteroposteriorni i profilni snimak vrata pokazuje degenerativne promene na vratnim pršljenovima u vidu spondilartroze, osteofita, foramena arcuale atlasa, unkartroza, deformiteta vratnih pršljenova.

Kako degenerativne promene na vratnim pršljenovima počinju da se razvijaju već nakon tridesete godine, to se kod svih starijih nalaze određene promene na kičmenom stubu koje obično ne daju simptomatologiju.

Kompjuterizovana tomografija vrata

Posebno značajni za registraciju i preoperativnu pripremu bolesnika sa morfološkim promenama u organima i strukturama vrata.

Ukazuje na veličinu, lokalizaciju promena, odnos prema okolnim strukturama, stanje vaskularnog sistema.

Angiografija

Venska i arterijska angiografija ukazuje na vaskularne anomalije u vidu glomus tumora, dobro vaskularizovanih tumora, aneurizmi, opstrukcija krvnih sudova.

Ultrazvučna dijagnostika vrata

Veoma je važna za dijagnostiku patoloških procesa u vratu zbog svoje visoke specifičnosti i senzitivnosti koja dostiže onu kod korišćenja kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonantne dijagnostike.

Prednost joj je mogućnost čestog ponavljanja pregleda bez posledica po organizam, što je posebno značajno pri praćenju bolesnika sa malignom bolešću.

Pored B moda koji daje dvodimenzionalnu sliku vratnih struktura, koristi se i doplerska tehnika M mod koja daje podatke o cirkulaciji.

Stenoze krvnih sudova se mogu detektovati sa 90 posto tačnosti.

Punkciona citodijagnostika

Na engleskom nazvana fine nidle byopsi.

Osnov savremene dijagnostike svih tumefakcija u vratu počiva na ultrazvučno vođenoj biopsiji promene uz citološko histološku dijagnostiku dobijenog uzorka.

Njemu se danas daje prednost u odnosu na otvorenu hiruršku biopsiju promena u vratu, posebno kod metastatskih procesa, čime se smanjuje mogućnost rasejavanja procesa, lkalne implantacije i širenja maligniteta.

Endoskopska dijagnostika pljuvačnih žlezda (sijaloendoskopija)

Savremene fleksibilne optike promera do 2 milimetara omogućavaju ulazak u duktalni sistem parotidne i podviličnih pljuvačnih žlezda uz istovremeno terapijsko otklanjanje konkremenata.