Kako voda utiče u termoregulaciji?

          Voda, pored dipolnog karaktera, pokazuje još neke osobine od značaja za medicinsku biohemiju. Važno je njeno termičko svojstvo koje se odlikuje, u poređenju sa ostalim jedinjenjima i elementima, visokom specifičnom toplotom (količina toplote potrebne da se temperature 1g vode podigne za 1ºC, od 15ºC do 16ºC). Iznosi jednu malu kaloriju. U stvari, to je jedinica za specifičnu toplotu. Isto tako je srazmerno velika i toplota isparavanja, tj. potrebna količina toplotne energije da se jedan gram vode preobrati u paru. Za jedan gram vode na 20ºC to iznosi 591 kalorija. Dielektrična konstanta vode iznosi čak 80.

        Ove dve veličine koje karakterišu termičko svojstvo vode su od izvanrednog značaja za termoregulaciju čovečijeg organizma. Visokom specifičnom toplotom (c) ona predstavlja ogroman bazen koji može da primi veliku količinu toplote (Q), a da se temperatura ukupne mase (M) ne promeni znatno, pa ni toliko da bitnije utiče na hemijske reakcije u organizmu. Ako uzmemo da organizam odraslog čoveka u proseku ima masu vode od 50kg, onda će ta masa biti u stanju da primi čak i 50.000 cal, a da promena temperature ne bude veća od 1ºC (čak i kad bi sve druge mehanizme termoregulacije zanemarili !).

        U velikoj toploti isparavanja vode naš organizam ima vrlo snažno sredstvo za brzo odavanje u okolinu velikih količina toplotne energije, preko velike površine kože ili preko pluća. Računa se, da se na taj način izluči oko 1000g vode dnevno, od čega dve trećine preko kože, a jedna trećina preko pluća. Ako uzmemo da je toplota isparavanja (L) za vodu oko 580cal, onda bi za 1000g tako isparene vode količina oslobođene toplote (Q) iznosila:

Q = M L = 1000 x 580 = 580000 cal