Heterozidi

           Kao što je već objašnjeno, heterozidi su glikozidi nastali kondezacijom između hidroksilne grupe jednog monosaharida i hidroksilne grupe nekog drugog jedinjenja koje nije monosaharid i čini tzv. aglikonsku komponentu. To je veoma raznovrsna grupa organskih jedinjenja naročito rasprostranjenih u biljnom svetu. Hidrolizom ovih jedinjenja se dobiju monosaharidi i hemijska tela sa najrazličitijom strukturom, koja su sa glicidskim delom molekule vezana ozidskom vezom. Veliki broj ovih jedinjenja ima određen fiziološki efekat, te se u medicini upotrebljavaju i kao lekovi. Za medicinu su od posebnog značaja heterozidi koji imaju posebnu strukturu i čine osnovnu supstancu vezivnog i rskavičnog tkiva. U njihovim heteropolisaharidnim lancima veliki deo aglikonske komponente čine aminošećeri, pa se stoga nazivaju glikozaminoglikani.