Herpesviridae

Građa i izgled virusa
Opšte osobine porodice Herpesviridae
Otpornost virusa
Patogeneza i razmnožavanje
Klasifikacija – Herpesviridae

Građa i izgled virusa

Veličina virusa se kreće od 150-200nm. Nukleokapsid je ikosaedarne simetrije. Poseduje lipidni omotač, tegment, kapsid i jezgro.

Opšte osobine porodice Herpesviridae

Kao što se može videti sa šeme, poseduju spoljašnji lipidni omotač, sa čije površine polaze izbočine. Pa su virusi ove porodice osetljivi na etar i organske rastvarače. Između omotača i kapsida se nalazi amorfna masa tj. tegmentum. Genom je izgrađen od dvolančane DNK.

Otpornost virusa

Osetljivi su na povišenu temperaturu. U izotničnom rastvoru pokazuju osetljivost na temperaturi od 50ºC, a dodavanjem 1ml natrijum-sulfata postaju otporniji na povišene temperature. Liofilizovan virus izdržava temperaturu od 90ºC. Na -70ºC zadržavaju infektivnost godinama. U 50% glicerolu na +4ºC ostaju aktivni nekoliko nedelja (temperatura frižidera). Osetljivisu još na ultraviolentne i gama zrake, na etar, fenol, formaldehid, a inaktivišu ih i fotodinamične aktivne boje.

Patogeneza i razmnožavanje

Virusi se razmnožavaju u jednu inficirane ćelije, stvarajući karakteristične intranuklearne inkluzije. DNK se replikuje u jedru, gde se sklapa novosintetisan virus, iako se strukturni proteini sintetišu u citoplazmi. Omotač dobija za vreme oslobađanja virusa kroz membranu. Posle primarne infekcije, ostaju u latentnom stanju u organizmu. Dovode do ponovljenih infekcija, nastalih reaktivacijom virusa, onda kada se poremeti uspostavljena ravnoteža između virusa i odbrabenih snaga domaćinskog imuniteta.

Klasifikacija – Herpesviridae

Postoje tripodporodice unutar kojih su genusi:

Subfamilija Alphaherpesvirinae:

Genus Simplexvirus: humani herpes simplex virus tip 1 i 2, bovin i majmunski herpes simplex virus, i B virus[/li]
[li]Genus Varicellavirus: virus varicella zoster i slični virusi (konjski) i svinjski virus – pseudorabijesa

Subfamilija Betaherpesvirinae:

Genus Citomegalovirus: humani citomegalovirus
Genus Muromegalovirus: murini citomegalovirus
Genus Roseolovirus: humani herpes virus tip 6 (6A i 6B) i tip 7

Subfamilija Gammaherpesvirinae:

Genus Lymphocryptovirus: Epstein-Barr virus i njemu slični herpes virusi majmuna
Genus Radinovirus: virusi patogeni za životinje (majmune i svinje) i humani herpes virus tip 8