Hem-hem interakcija

          Hem-hem interakcija zasniva se na činjenici da je vezivanje kiseonika od strane četiri subjedinice hemoglobina kooperativno, tj. da između četiri molekule hema u makromolekuli hemoglobina postoji međusobni uticaj. To znači da vezivanje prve molekule kiseonika, koje se dešava pri visokom parcijalnom pritisku kiseonika, za jednu subjedinicu, utiče na ostale tri subjedinice, menja im konformaciju i povećava njihov afinitet za kiseonik. Ova promena konformacije se objašnjava na taj način što između alfa i beta subjedinice postoje veoma jake hidrofobne veze tako da se ustvari formiraju dva alfa-beta dimera povezana slabijim jonskim i vodoničnim vezama. Kada je hemoglobin redukovan, njegovi su polipeptidni lanci sabijeni navedenim vezama, hem je više skriven i afinitet za kiseonikom je manji. Vezivanje prvog kiseonika koji svojim električnim nabojem razlabavi veze između dimera, dovodi do relaksacije polipeptidnih lanaca, hem postaje prstupačniji i afinitet za kiseonikom se povećava. Svaki sledeći vezani kiseonik još više povećava afinitet preostalih slobodnih subjedinica za vezivanje novih molekula kiseonika tako da za vezivanje poslednje od 4 molekule kiseonika postoji 300 puta veći afinitet hemoglobina nego za prvu. Ovo ima za posledicu da se u plućima prvi molekul kiseonika vezuje teže, ali svi ostali se vezuju sve lakše tako da hemoglobin napušta pluća skoro 100% zasićen kiseonikom. Kada dođe u tkiva i kada se prvi kiseonik oslobodi, opada afinitet za ostale kiseonike, oni se sve lakše oslobađaju i iz toga proizilazi strmi deo krive disocijacije hemoglobina. U tim uslovima i mali pad parcijalnog pritiska kiseonika dovodi do oslobađanja velike količine kiseonika iz oksihemoglobina.

Један одговор на „Hem-hem interakcija“

  1. Повратни пинг: Hemoglobin | Budi zdrav, produži život.

Затворено за коментаре.