Haemophilus

Rod Haemophilus ( od grčkih reči αίμα – krv i φιλικός – prijateljski) obuhvata sitne Gram-negativne pleomorfne bacile, aerobne i fakultativno anaerobne. Njihova osobina je da za svoj rast zahtevaju faktore rasta koji su obeleženi sa X i V (neki oba, a neki samo jedan od faktora) što se koristi za njihovu identifikaciju. Oba faktora rasta nalaze se u krvi. Za humanu medicinu najveći značaj imaju: