Glukagon i njegove funkcije

Glukagon je hormon koga sekretuju alfa-ćelije Langerhansovih ostrvca u pankreasu. Glukagon luče i ćelije želuca i duodenuma, ali nije isti kao pankreasni i pokazuje slabije dejstvo. Dolazi do lučenja ovog hormona kada koncetracija šećera u krvi opada, zato se zove i hiperglikemijski hormon. Hormon ima mnoge funkcije koje su upravo suprotne funkcijama insulina.

Uticaj na metabolizam glukoze

Dva glavna dejstva na metabolizam glukoze su:

 • Razlaganje glikogena u jetri (glikogenoliza)
  • Glukagon aktivira adenilil-ciklazu u ćelijskoj membrani hepatocita, ovo izaziva stvaranje cikličnog adenozin monofosfata. Koji zatim aktivira regulacioni protein protein-kinaze, koji aktivira protein-kinazu. Protein kinaza aktivira fosforilazu B, koja pretvara fosforilazu B u fosforilazu A. Što dovodi do razlaganja glikogena do glukoze-1-fosfata. Glukoza-1-fosfat podleže defosforilaciji i glukoza se oslobađa iz ćelije jetre.
 • Povećana glikoneogeneza u jetri
  • Rezultat je efekta glukagona na povećano preuzimanje aminokiselina u ćelije jetre, a zatim na konverziju mnogih aminokiselina u glukozu u procesu glikoneogeneze. Ovo se postiže aktivacijom enzima neophodnih za transport aminokiselina i glikoneogenezu, posebno aktivacijom enzimskog sistema za pretvaranje piruvata u fosfoenolpiruvat, što je kritična faza glikoneogeneze.
Glukagon i njegove funkcije
Glukagon i njegove funkcije

Ostali uticaji

 • Glukagon aktivira lipazu adipoznih ćelija i na taj način stavlja povećane količine masnih kiselina na raspolaganje energetskim sistemima tela.
 • Inhibira deponovanje triglicerida u jetri, što sprečava jetru da uklanja masne kiseline iz krvi.
 • Povećava snagu srčanog mišića.
 • Povećava protok krvi u nekim tkivima, posebno bubrezima.
 • Povećava sekreciju žuči.
 • Inhibira sekreciju želudačne kiseline.

Regulacija

 • Glukagon se luči u velikim količinama usled
  • Hiperglikemije
  • Neke aminokiseline dovode do povećanog lučenja glukagona (arginin, alanin) – ovde uloge insulina i glukagona nisu suprotne!
  • Smanjene koncetracije masnih kiselina u plazmi
  • Hormoni GIT-a dovode do povećanog lučenja ovog hormona (CCK, gastrin, sekretin)
  • Naporno vežbanje može da poveća do 5 puta glukagon u krvi
 • Do smanjenja sekrecije dovodi povećanje koncentracije masnih kiselina u plazmi.

Preporuceno: Hipoglikemija: nizak nivo šećera u krvi