Glikozidi

          Glikozidi su jedinjenja nastala kondezacijom između hidroksilne grupe jednog monosaharida i hidroksilne grupe nekog drugog jedinjenja koje može biti takođe monosaharid, ali i druga aglikonska komponenta. Uz izdvajanje vode obrazuje se O – glikozidna veza C – O – C. Ako se na ovaj način spoje dva ista ili različita monosaharida oni grade disaharide, a ako se kondezuju tri do deset monosaharida nastalo jedinjenje se naziva oligosaharid. Ukoliko se poveže više od deset monosaharida oni grade polisaharide, makromolekule sa dugačkim lancima koji opet mogu imati prostorni raspored u vidu heliksa ili se mogu granati u vidu drveta. Kada se za kondezacione proizvode koriste ovi nazivi onda se obično podrazumeva da su u pitanju holozidi tj. jedinjenja sačinjena isključivo od monosaharida. U slučaju kondezacije monosaharida sa drugim aglikonskim jedinjenjima koristi se naziv heterozidi da bi se naglasio njihov mešoviti sastav.

          Holozidi

          Predstavljaju jedinjenja dva ili više monosaharida vezanih međusobno preko kiseonika, uz izdvajanje jedne molekule vode. Otuda hidrolizom daju samo monosaharide. Prema broju monosaharida koji se tako dobija, nazivaju se disaharidi, trisaharidi, tetrasaharidi itd. Ako je njihov broj veliki, nazivaju se polisaharidi. To su makromolekulska jedinjenja sa posebnom strukturom.

          Disaharidi

          Medicinska biohemija je zainteresovana samo za tri disaharida iz grupe mikromolekulskih holozida: