Funkcije Ždrela (Farinks)

Kako se farinks prostire od baze lobanje do ušća u jednjak u visini krikoidnog prstena, to područje, zbog ukrštanja aerodigestivnog puta, ima brojne funkcije: respiracija, degluticija, zaštita disajnog puta, odbrambena, sekretorna, artikulacija.

Respiracija
Degluticija
Zaštita disajnog puta
Odbrambena funkcija
Sekretorna funkcija
Artikulacijska i fonacijska funkcija

Respiracija

Epifarinks ima isključivo učešće u respiraciji. Pored toga što vazdušna struja iz nosa prolazi u niže partije, deo vazduha odlazi tubom auditivom u srednje uvo i izjednačava pritisak u njemu.

Orofarinks i hipofarinks služe i degluticiji i respiraciji.

Degluticija

Nakon prethodne pripreme hrane žvakanjem, čime je smanjena veličina unesenih partikula hrane i ona natopljena pljuvačkom (dnevno se izluči oko 1 i po litar), hrana dospeva do istmusa faucijuma.

Sa podražajem receptora na nepčanim lucima okida se orofaringealna faza gutanja koja traje 1,5 sekundi.

Pljuvačka svojim enzimima vrši delimičnu razgradnju hrane i hemijsku razgradnju.

Podizanjem mekog nepca dolazi do kontrakcije gornjeg konstriktora ždrela, koji ne samo da formira Pasavantov nabor, već nastaje talas kontrakcije ždrela koji se nastavlja u jednjačnu peristaltiku.

Pored primarnih kontrakcija, ždrelo svojim kontrakcijama vrši i faringealno čišćenje od ostataka hrane. Hipofarinks se maksimalno širi pomeranjem larinksa put napred u cilju prhvatanja bolusa.

Zaštita disajnog puta

Sa faringealnim čišćenjem odstranjuju se delovi zaostale hrane u farinksu i time prevenira aspiracija nakon završetka gutanja.

Odbrambena funkcija

Uz najznačajnije nakupine limfoepitelijalnog tkiva koju predstavljaju tonzile, ždrelo ima i van tonzila limfatične nakupine u vidu folikua, čija aktivnost dolazi do izražaja posebno nakon tonzilektomije.

Pored humoralnog Ig, sekretorni IgA, koji čini prvu odbranu od prodora agensa putem vazduha i hrane, tu u tonzilama se nalazi najznačajniji ćelijski imunitet.

Sekretorna funkcija

Manje pljuvačne žlezde mogu se naći u sluzokoži farinksa, kao i gustatorna telašca. Permanentno vlaženje sluzokože farinksa važno je za normalan govor.

Artikulacija i fonacijska funkcija

Ždrelo u fonaciji uzima učešće kao mesto rezonancije stvorenog glasa na nivou glasnica. Svojim pokretima meko nepce, jezik i donja vilica učestvuju u artikulaciji.