Flaviviridae (genus Flavivirus)

Rod unutar ove porodice je Flavivirus grupa B arbovirusa. Veličina virusa je između 40-50nm. Ikozaedarne su simetrije. Genom je izgrađen od jednostruke, linearne RNK, pozitivnog lanca. Od strukturnih proteina poseduju 3 velika polipeptidna lanca. Broj kapsomera se kreće od 32 do 42. Spoljni omotač je prisutan, sa hemaglutininskim izdacima (hemaglutinacija II tipa). Razmnožavaju se u citoplazmi, omotač stiču od membrane endoplazmatskog retikuluma.

Podela prema vrsti artropoda koje ih prenose

Flavivirusi koje prenose krpelji
Flavivirusi koje prenose komarci

Flavivirusi koje prenose krpelji

Flavivirusi koje prenose komarci