Fiziologija Larinksa (Larynx)

Funkcije larinska su brojne međusobno uslovljene i povezane.

Od brojnih funkcija koje larinks ima, respiratorna i zaštitna su vitalne jer poremećaj u njihovom funkcionisanju vodi ugušenju ili aspiraciji tokom gutanja, što nosi opasnost od pneumonija.

Fonatorna funkcija je filogenetski najmlađa funkcija larinksa, gde su glasnice kao deo laringealne strukture posebno adaptirane za produkciju glasa.

Respiracijska funkcija
Zaštitna funkcija
Sfinkterska funkcija
Refleksna funkcija
Fonacijska funkcija
Emotivna funkcija
Sekrecijska funkcija
Stabilizacija grudnog koša

Respiracijska funkcija

Larinks je organ koji primarno služi za disanje. Nivo glotisa je najuži deo disajnog puta, pa veća strana tela ne prolaze niže već vrše kompletnu opstrukciju u tom nivou izazivajući bolus smrt.

Zaštitna funkcija

Zbog svog položaja na raskršću aerodigestivnog puta, larinks je adaptiran da zaštiti donji deo respiratornog trakta od prodora bolusa tokom gutanja.

Larinks učestvuje u drugoj, orofaringealnoj fazi gutanja.

Više je mehanizama koji učestvuju u njegovoj zaštiti.

Pokreti larinksa za vreme gutanja – larinks se podiže napred i gore pod bazu jezika koja ga natkriljuje. Ovaj pokret širi faringealni prostor istovremeno relaksirajući krikofaringealni segment koji predstavlja ušće jednjaka.

Spuštanje epiglotisa poretina baze jezika tako da epiglotis potpuno natkriljuje ušće larinksa.

Naginjanje aritenoidnih hrskavica prema bazi epiglotisa, što čini osnovu ka zatvaranju vestibuluma larinksa.

Kontrakcija sva tri laringealna sfinktera.

Prvi sfinkter odgovara suprahioidnom delu epiglotisa, ariepiglotisnom naboru, aritenoidu.

Drugi sfinkter čine infrahioidni deo epiglotisa, ventrikularni nabori.

Treći sfinkter čine glasnice.

Sfinkterska funkcija

Filogenetski, ovo je najstarija funkcija larinksa.

Tesno je vezana za aktivnost sva tri sfinktera, što čini osnovu zaštite disajnih puteva, a delom i adaptirane fonatorne funkcije, koje ne može da se obavi bez dobre okluzije na jednom od dva sfinkterska nivoa.

Najbolja okluzija se postiže na glotisnom nivou, a kod nekih pacijenata i na nivou ventrikularnih nabora.

Refleksna funkcija

Refleks kašlja vezan je za podražaj senzitivnih ogranaka n. vagus. Čini zaštitu disajnih puteva od slivanja sekreta ili usled podražaja nečistoćama u vazduhu.

Fonacijska funkcija

Larinks, tačnije glotisni nivo, je generator glasa.

Ekspiratorna vazdušna struja biva ozvučena na nivou glotisa vibracijom glasnica koju izaziva pritisak sublotično zadržanog vazduha.

Kod nepotpune okluzije glasnica, koja se viđa u raznim patološkim stanjima, vibracije postaju nepravilne, što izaziva promuklost a intezitet glasa slab.

Emotivna funkcija

Posebno kod jakih emotivnih stanja, glas se promeni. Biva ili oslabljen ili „zadrhti“.

Sekrecijska funkcija

U ventrikulusu larinksa postoje manje žlezde sa sekrecijom.

Stabilizacija grudnog koša

Sa zatvaranjem glotisa, zatvoren je respiratorni sistem, čime je obezbeđena stabilnost grudnog koša i abdomena potrebna za obavljanje fizičkog napora pri defekaciji, podizanju tereta, kašlju, itd.

Pored kliničkog otorinolaringološkog pregleda koji podrazumeva indirektnu laringoskopiju kao standardnu dijagnostičku metodu u upotrebi su još i drugi oblici pregleda larinksa.