Eikenella Corrodens

Predstavnik roda Eiknenella je E. corrodens. Radi se o malom probrirljivom, kapnoičnim Gram-negativnom bacilu. Kod 40-70% ljudi čine deo normalne flore usta i gornjih respiratornih puteva. Na ovoj lokaciji udružen je sa dentalnim i peridentalnim infekcijama, infekcijama oka, infekcijama glave i vrata (sinuzitis, apsces mozga, duralni i ekstraduralni emipiem, tiroidni apsces), pleuropneumonija, bakterijemija i endokarditis. Često se izoluje zajedno sa streptokokama. Izaziva infekcije posle čovečijeg ujeda.

Na hranjivoj podlozi raste tako da formira udubljenje u agaru nakon nekoliko dana inkubacije. Ne fermentuje ugljene hidrate. Eikenela je osetljiva na ampicilin, peniciline i cefalosporine. Postoje sojevi koji produkuju beta laktamaze.