Dermatan sulfat

Dermatan sulfat je osnovna supstanca kože, krvnih sudova i srčanih zalistaka. Disaharidni monomer je izgrađen od N-acetilgalaktozamina i L-iduronske kiseline. Hidroksilna grupa na četvrtom C-atomu galatozamina je esterifikovana sumpornom kiselinom. Pripada glikozidima, odnosno heterozidima.