Clostridium tetani – Tetanus

Bakterija Clostridium tetani pripada grupi Gram-pozitivne bakterije. Raste u anaerobnim uslovima. Spore C. tetani su ubikvitarne. Bakterije kada dospeju u tetanigenu ranu, prelaze u vegetativni oblik i luče neurotoksin. Kod neimunizovanih osoba javlja se tetanus, oboljenje koje karakterišu spastične paralize mišića.

Opšte osobine bakterije
Otpornost bakterije
Bakterija u prirodi
Toksini
Tetanus
Tetanigena rana
Tetanusni toksin
Simptomi
Tetanus neonatum
Dijagnoza
Zaštita i lečenje

Opšte osobine bakterije

C. tetani je tanak, pokretan bacil. U nepovoljnim uslovima stvara sporu. C. tetani je proteolitička bakterija, vrši sporu digestiju mišića, stvara indol i H2S. Bacil nema mogućnost razgradnje ugljenih hidrata. C. tetani ima 3 vrste antigena, tipski specifičan (H antigen), grupno specifičan (O antigen) i antigen spore.

Otpornost bakterije

Vegetativni oblici bacila tetanusa su osetljivi na dejstvo fizičkih i hemijskih agensa. Dok su njegove spore vrlo otporne i u slobodnij prirodi opstaju duže od dvadeset godina, a ne ubija ih ni kuvanje od 20minuta.

Bakterija u prirodi

Prirodno boravište C. tetani je digestivni trakt biljojeda, naročito konja. Takođe mogu biti prisutne u digestivnom traktu čoveka. Fecesom dospevaju u spoljašnju sredinu gde su široko rasprostrenjene.

Toksini

C. tetani luči termolabilan protein. Toksin se sastoji od dve komponente vezane disulfidnim vezama: tetanospazmina koji je neurotoksin i tetanolizina koji je hemolizin. Produkcija toksina je pod kontrolom plazmida.

Tetanus

Tetanus ili zli grč je toksiinfekcija koja nastaje zbog kontaminacije ili infekcije tetanigene rane sporama ili retko vegetativnim oblicima bacila tetanusa. Spore u ranu dospevaju pasivnim putem, a tetanus se može javiti kada postoji tetanigena rana i kad kod povređene osobe ne postoji antitoksični imunitet.

Tetanigena rana

Tetanigena rana je ubodna rana, ozleda sa stranim telom, saobraćajna trauma, ujedna rana i svaka rana na glavi (zbog kratkog puta tetanusnog toksina do CNS-a).

Bitne osobine tetanigene rane su:

  • postojanje anaerobnih uslova zbog dubine povrede,
  • lokalni pad oksido-redukcionog potencijala zbog nekroze tkiva i destrukcije mišićne mase,
  • mešana bakterijska infekcija
  • poremećaj cirkulacije i vazokonstrikcija.

Navedene osobine rane su uslov za aktiviranje spora tetanusa, razmnožavanje vegetativnih oblika i lučenje toksina.

Tetanusni toksin

Tetanusni toksin ili tetanospazmin se prenosi sa mesta stvaranja motornim neuronima do gangliozida u simpatičkoj membrani. Prenošenje toksina do centralnog nervnog sistema procesom endocitoze, moguće je i putem krvi i limfe, ali je od malog značaja.

Tetanusni toksin sprečava oslobađanje acetilholina i inhibitornih neurotransmitera, glicina i gama aminobuterne kiseline (GABA). Zbog toga je sprečen transport impulsa u nervnomišićnoj sinapsi i transport inhibitornih internucijalnih impusla u centralnom nervnom sistemu, usled čega nastaju spastične paralize svih mišića, kako fleksornih tako i ekstenzornih grupa.

Tetanus se kod ljudi javlja najčešće kao generalizovani, descedentni tetanus. Lokalni tetanus je redak.

Inkubacija tetanusa traje 2-3 nedelje, ali može biti 4-5 dana (fudrojantni tetanus) ili više nedelja i meseci, posebno kada su povrede izkomplikovane prisustvom stranih tela.

Simptomi

Prvi znak bolesti je trizmus – grč mastera. Izraz lica bolesnika se opisuje kao sarkastičan osmeh – Risus sardonicus. Postepeno, od glave niz telo bivaju zajhvaćeni i ostali poprečnoprugasti mišići. Ovo je descedentni tip tetanusa i on se najčešće javlja kod ljudi.

Bolest karakterišu spastične paralize svih mišića usled čega se javlja opistotonus, položaj u kome se bolesnik oslanja na teme i pete. Svest je očuvana i bolesnik trpi bolove. Smrtnost je oko 50% i neposredni uzrok smrti je ugušenje usled paralize međurebarnih mišića.

Lokalni tetanus je ređi. U predelu povrede javljaju se lokalne spastične paralize poprečnoprugastih mišića. Bolest je lakša i ima dobru prognozu.

Tetanus neonatum

Tetanus neonatum se javlja u primitivnim sredinama kada se pupčana vrpca preseca nesterilnim instrumentima i kada se pupčana rana neadekvatno leči. Obično se u tim sredinama iz običaja koriste srp, nož, sekira i nekada makaze. Tetanus novorođenčadi se razvija u generalizovanom tetanusu sa skoro stopostotnom smrtnošću.

Dijagnoza

Za mikrobiološki pregled se uzima isečak dobijen pri hirurškoj obradi rane ili lavat (tečnost kojom je isprana rana). Uzorak se transportuje zaštićen od prisustva vazduha, odnosno kiseonika. Materijal se zasejava na podloge za anaerobne bakterije i u anaerobnim uslovima se kultiviše.

Zaštita i lečenje

Zaštita se postiže davanjem vakcine. Za vakcinaciju se koristi anatoksin. U našoj zemlji se koristi Di-Te-Per vakcina koja sadrži difterijski i tetanusni anatoksin i ubijene uzročnike pertusisa. Vakcinacija se vrši prema kalendaru vakcinacije, počev od trećeg meseca života. Regruti, poljoprivrednici i osobe izložene povredama vakcinišu se Tetalpan vakcinom (tetanusni anatoksin). Potpuna zaštita se postiže kada se daju dve vakcine sa razmakom od mesec dana i revakcina posle godinu dana.

Kod bolesnika sa tetanigenom ranom, potrebno je odmah preduzeti mere zaštite, koji obuhvata sledeće postupke:

  • hirurška obrada rane;
  • davanje antitetanične vakcine, na dan povrede, posle mesec dana i posle godinu dana. Ovakva zaštita se sprovodi kod bolesnika koji je kompletno zaštićen vakcinacijom od koje nije prošlo više od 5-7 godina;
  • davanje antitetanusnog seruma i antitetanusne vakcine u tri doze. Ovakva zaštita se sprovodi kod osobe koja nije vakcinisana, nekompletno je vakcinisana ili je od vakcinacije prošlo više od 7 godina.

U terapiji tetanusa je najvažnije dati antitetanusni serum. Serum se daje odmah, u jednoj terapijskoj dozi. Poželjno je koristiti antitetanusni serum humanog porekla. Kada se daje heterologni serum, potrebne su mere zaštite od anafilaktičkog šoka.

U lečenju tetanusa takođe je važna hirurška obrada rane, simtomatska terapija i antibiotici.