Enzimi • biološki katalizatori

Enzimi su po hemijskoj strukturi proteini. Ova jedinjenja kontrolisano mogu ubrzavati specifične hemijske reakcije. Učestvuju u: metaboličkim reakcijama, pretvaranju i prenošenju energije, u sintezi različitih makromolekula i sintezi ćelijskih komponenti. Svi metabolički procesi uključuju enzime koji su funkcionalni proteini koji katalizuju sve metaboličke rekacije u ćeliji. Enzimi povećavaju intezitet hemijske rekacije, a da se pri …

Šećer u krvi – homeostaza glukoze

Koncentracija glukoze u krvi (glikemija) je jedna od najpreciznije kontrolisanih homeostaznih vrednosti u organizmu. U kliničkoj praksi ova vrednost se obično naziva šećer u krvi (ŠUK), a pod tim nazivom, normalno, podrazumevamo koncetraciju glukoze, iako posle obilnih obroka bogatih fruktozom i galaktozom mogu i ovi monosaharidi da se prolazno pojave u krvi. Iz nje brzo …

Varenje ugljenih hidrata

Varenje ugljenih hidrata se vrši postepenom enzimskom hidrolizom glikozidnih veza, u okviru disaharida – disaharidazama, a u oligosaharidima i polisaharidima – endoglikozidazama. Ovi enzimi razlažu ugljene hidrate do njihovih redukujućih komponenti. Iako skrob kao polisaharid i saharoza, laktoza, pa i maltoza, kao disaharidi nisu jedini ozidi ishrane, mi ćemo se samo na njima zadržati. Ugljeni …

Imunitet sa aspekta biohemije

U toku evolucije humani organizam je razvio dva sistema odbrane, nespecifični i specifični. Koja je primarna funkcija imuniteta? Specifični sistem odbrane koji se sveobuhvatno naziva imuni sistem, je specijalizovani ćelijski sistem rasprostranjen u čitavom organizmu čiji je prvenstveni zadatak prepoznavanje mikroorganizama, razgradnja mikroorganizama i njihova eliminacija. Pored toga imuni sistem ima sposobnost da razlikuje strane …

Keratin

Keratin je holoproteid iz grupe skleroproteina, predstavnik je cele grupe. Fizičke i hemijske osobine Karakteriše ga izrazito vlaknasta struktura molekule, ako se o molekuli ove belančevine uopšte može govoriti. Naime, ona je nerastvorljiva, ne rastvara se ni u vodi, ni u organskim rastvaračima, a ni razblaženim rastvorima kiselina i baza. Ako se delovanjem reduktivnih sredstava …

Granični dekstrin

Granični dekstrin – makromolekula iz grupe šećera, odnosno oligosaharid koji čine 6-8 molekula glukoze koji sadrže osim α(1,4) glikozidne veze i α(1,6) glikozidnu vezu koju α-amilaza ne može da razgradi (hidrolizuje). Moć razgradnje ovog oligosaharida poseduje oligo-1,6-glukozidaza, koji ovaj šećer razgrađuje na mnonosaharide – glukozu.

Smanjite rizik od kancera i teških bolesti antioksidansom

       Iako su biološke oksidacije glavni izvor energije za životne funkcije ćelije, zbog nedovoljne biološke savršenosti ovog procesa, on je praćen i stvaranjem proizvoda delimične redukcije molekulskog kiseonika koji su veoma štetni po tu istu ćeluju. Molekulski kiseonik, postepenim primanjem elektrona u toku biološke oksidacije, prolazi kroz čitav niz međuproizvoda: superoksid, vodonik peroksid, …

Vitamin E

Poznat je pod imenom antisterilitetnog vitamina zbog činjenice da ženke pacova ne mogu da iznesu pold usled izumiranja žačetka i njegove resorpcije, a kod muškaraca prestane spermatogeneza ako se hrane bez ovog vitamina. Kod čoveka se to ne događa, iako je sigurno da trudnoća zahteva veću količinu E-vitamina. Njegovo delovanje je daleko šire od uloge …

Značaj biohemije za medicinu

          Još u devetnaestom veku zapazilo se da u svakoj bolesti postoje određene morfološke promene u ćelijama koje čine osnovu te bolesti. Danas je ovaj pojam tzv. celularne patologije znatno unapređen, jer se dokazalo da osnovu tada zapaženih morfoloških promena ustvari čine biohemijske promene ćelija. U većini bolesti osnovni patološki poremećaj …

Klasifikacija aminokiselina po karakteristikama rezidualne R grupe

Pored osnovne hemijske klasifikacije, danas se veoma mnogo koristi i klasifikacija aminokiselina po karakteristikama rezidualne R grupe koje veoma mnogo utiču na karakteristike proteina koje grade određene aminokiseline. Po ovoj klasifikaciji aminokiseline se dele na:           1. Aminokiseline sa nepolarnim (hidrofobnim) bočnim lancima          U ovu grupu spadaju: Glicin …

Klasifikacija aminokiselina

Postoje mnogobrojne klasifikacije aminokiselina zavisno od toga u odnosu na koju osobinu se vrši klasifikacija. Iako se danas klasifikacija aminokiselina najčešće obavlja u odnosu na njihove fizičko-hemijske osobine, čini se da osnovna klasifikacija mora da se izvrši prvo na osnovu hemijskog sastava kako bi se prvenstveno upoznala građa aminokiselina. Sve ostale klasifikacije se mogu posle …

Hemijski sastojci i molekulska struktura žive ćelije

          Posmatrano sa stanovništa hemije, hemijski sastojci žive ćelije su vodonik, kiseonik, ugljenik i azot koji čine 96% mase tela, a ostatak od 4% otpada na natrijum, kalcijum, fosfor, sumpor, kalijum, hlor, gvožđe, magnezijum, mangan, kobalt, cink, jod, molibden i selen. Međutim biohemija ne može na ovaj način da analizira hemijski …

Hondroitin – sulfati ( Glucosamin )

          Hondroitin-sulfati su dva odvojena mukopolisaharada, kisela karaktera: hondroitin-4-sulfat i hondroitin-6-sulfat, sa vrlo sličnim hemijskim sastavom, optičkom aktivnosti, elektroforetskom mobilnosti, viskozitetom i drugim veličinama, ali ne i identičnim. Izolovani su iz raznih skeletnih tkiva: rskavice, kosti, tetiva, zatim kože, srčanih zalistaka, kornee i sklera oka, pa i iz nekih malignih neoplazmi. …

Glikozaminoglikani

          Glikozaminoglikani su veliki kompleksi negativno nabijenih heteropolisaharidnih lanaca. Obično sadrže i manju količinu proteina, gradeći proteoglikane koji obično sadrže preko 95% glicida. Na portalu je napomenuto da to čini glavnu razliku u odnosu na glikoproteine koji se pretežno sastoje od proteina, sa samo malom količinom glicida. Glikozaminoglikani imaju specijalnu sposobnost …

Heterozidi

           Kao što je već objašnjeno, heterozidi su glikozidi nastali kondezacijom između hidroksilne grupe jednog monosaharida i hidroksilne grupe nekog drugog jedinjenja koje nije monosaharid i čini tzv. aglikonsku komponentu. To je veoma raznovrsna grupa organskih jedinjenja naročito rasprostranjenih u biljnom svetu. Hidrolizom ovih jedinjenja se dobiju monosaharidi i hemijska tela …

Glikoproteini (biohemija)

         Glikoproteini su grupa specijalizovanih heterporoteina koji sadrže kovalentno vezane razgranate heteropolimere oligosaharide kao prostetičnu grupu. Ugljenohidratni lanac je relativno kratak, obično 2 do 10 glicidskih rezidua po dužini. Proteinski deo glikoproteinske makromolekule je veoma različit i često je ugrađen u ćelijske strukture. Glikoproteini sadrže veoma varijabilne količine glicida, obično od 4 …

Globularni proteini

         Ako aminokiseline ne obrazuju suviše duge peptidske lance kao na primer u molekulama belančevina plazme, albuminima i globulinima, na primer, peptidski nizovi su kraći i sa posebnim međusobnim rasporedom. Oni su izuvijani i kompaktno sabijeni u vidu klupka zbog čega makromolekula ovih belančevina zauzima sferičan oblik. Ta sferična, loptasta molekulska struktura …

Koje sve funkcije proteini imaju u organizmu?

          Ova podela ne može obuhvatiti sve fiziološke funkcije proteina, pa je redukovana na najmanji mogući broj od 10 grupa. Proteini imaju ključnu ulogu u svim biološkim procesima, a prvih deset po važnosti vrše sledeći proteini: Faktori rasta – su specifični proteini koji mogu da utiču na deobe i diferencijaciju ćelija. …

Medicinski značaj strukture proteina

          Mnogima se nameće pitanje zašto je potrebno lekaru da tako detaljno poznaje građu proteina. Pre svega potrebno je zbog toga što su mnoge fizičko-hemijske osobine belančevina kao što su molekulska težina, oblik i veličina belančevinske molekule, denaturisanje belančevina, karakteristike belančevinskog rastvora (optička aktivnost, difuzija, dijaliza, i ultrafiltracija, sedimentacija, osmotski pritisak), …

Sta su za biohemiju aminokiseline?

         Prirodne aminokiseline su organske kiseline, alifatične, aromatične i heterocikljične koje poseduju jednu amino-grupu (-NH2), vezanu za ugljenikov atom koji je susedan karboksilnoj grupi (-COOH), tj. koji se nalazi u alfa položaju u odnosu na karboksilnu grupu.          Aminokiseline su ugrađene u belančevinsku molekulu prema jednom redu koji je …

Primena enzima u kliničkoj dijagnostici i terapiji

Enzimi zauzimaju veoma značajno mesto u kliničko-biohemijskoj dijagnostici. Enzimi se u prektičnoj medicini koriste na dva načina: kao veoma specifični reagensi za merenje koncentracije pojedinih metabolita u telesnim tečnostima, i kao važan pokazatelj stanja pojedinih tkiva i organa. Danas se otvara i treća mogućnost, a to je terapijska primena enzima in vivo, na primer rastvaranje tromba …

Značaj vitamina i koenzima u medicinskoj praksi

         Vitamini pa i koenzimi imaju višestruki značaj u medicinskoj praksi. Supstitucionom prmenom vitaminskih preparata C odnosno B12, danas se u potpunosti leče nekada smrtonosne bolesti kao što su skorbut ili perniciozna anemja. Preventivnom upotrebom vitamina u raznim oblicima, pre svega putem ishrane, sprečavaju se mnogi poremećaji kao što su rahitis, noćno …

Koenzimi

          Ranije je već naglašeno, da mnogi enzimi ispoljavaju svoje dejstvo tek nakon sjedinjavanja sa nekim neproteinskim kofaktrom. Tih faktora ima dve vrste.           Prvu grupu čine metalni joni, najčešće kalcijuma Ca++, magnezijuma Mg++, cinka Zn++, gvožđe Fe++ i drugih, čije je prisustvo neophodno za katalitičko dejstvo …

C vitamin (Askorbinska kiselina)

         Trivijalni naziv za askorbinsku kiselinu je C-vitamin.          U nedostatku ovog vitamina u hrani, kod čoveka nastaju promene poznate pod imenom skorbut. Vidne manifestacije ovih promena su, pored promena na zglobnim površinama i zubima, izražena naklonost ka krvarenju i pojava spontanih krvarenja u koži i služokoži.       …

Vitamin B12

Vitamin B12 je zadužen za mnogo stvari u našem organizmu. Učestvuje u izgradnji naše DNK i ćelija crvene krvne loze, eritrocita, na primer. Ljudski organizam nema sposobnost da sam sintetiše vitamine, stoga ih moramo unositi putem hrane životinjskog porekla ili suplemenata, za pravilno funkcionisanje našeg organizma. Potrebno je svakodnevno unositi vitamin B12 jer naš oranizam …

Folna kiselina

Najznačajnija su tri jedinjenja: pteroil-L-glutaminska kiselina (folna kiselina u užem smislu), petroil-diglutamil-glutaminska kiselina i petroil-heksaglutamil-glutaminska kiselina. Međusobna veza glutaminskih kiselina kod druga dva jedinjenja je ostvarena preko γ-karboksilne grupe. U ovu grupu faktora spada još jedno jedinjenje koje se od folne kiseline razlikuje po tome što u pteroidinskom jezguu položaju 5, 6, 7 i 8 ima …

Pantotenska kiselina

         Hemijski je ovaj vitamin definisan kao α, γ-dioksi-β-dimetil-butiril-β-alanin.          Ovo jedinjenje je vrlo rasprostranjeno u živom svetu. Organizam čoveka ga ne sintetiše, nego ga unosi hranom. Izolovane avitaminoze ovog vitamina nisu poznate kod čoveka. Kod životinja ih je moguće izazvati. Avitaminozni pacovi pokazuju promene u boji dlake koja kod crnih …

Biotin

          Hemijsku strukturu ovog vitamina, nazivanog i vitamin H, objasnio je 1924. godine du Vigneaud. To je po strukturi derivad imidazola sa bočnim lancem valerijanske kiseline. Organizam čoveka nema mogućnosti da sintetiše ovu materiju, nego je mora unositi hranom. Međutim, avitaminoza ne nastaje ni onda ako biotina u hrani nema, jer …

Vitamin B3 (Nikotinska kiselina ili Niacin)

          Poznat je i pod nazivom PP-faktor (pelagra-preventivni faktor). Spada u grupu B-vitamina. Nedostatak ove materije u organizmu dovodi do pojave dobro opisanog sindroma pelagre, koji je sada veoma redak. U organizmu niacin prelazi u aktivni oblik, amid nikotinske kiseline. Hemijski, nikotinamid je amid-beta-piridin-karbonske (nikotinske) kiseline.           …

Vitamin K

          Više srodnih hemijskih materija uklapa se u termin K-vitamin, od kojih su najznačajnije dve prirode. Jedna je nazvana K1-vitamin, a druga K2-vitamin. Oba K-vitamina su, zapravo, derivati 2-metil-1,4-naftokinona, koji se kao sintetski preparat najviše upotrebljava u lečenju i čak je delotvorniji od prirodnog.           Postrani lanci …

Sve o A vitaminu (retinolu)

Glavni članak: Nedostatak Vitamina A Hemijske osobine A vitamina Hemijski, A-vitamin je polimerizacioni derivat izoprena, karakterističan po tome što sadrži jedan beta-jononski prsten i jednu primarnu alkoholnu grupu.            Bruto formula mu je C20H30O. Rastvorljiv je u ulju, ali ne i u vodi. Na temperaturi kuvanja hrane ne gubi vitaminsku vrednost. …

Sta su to vitamini?

          Vitamini čine neveliku grupu raznorodnih organskih jedinjenja, srazmerno male molekulske težine. Za život su neophodni, iako ne predstavljaju ni energetske izvore, niti supstance potrebne za građu ćelijskih jedara i citoplazme. Neophodni su za organizam zato što živo učestvuju u metabolizmu, pretežno kao sastavni delovi enzimskih sistema. Organizam čoveka nije u …

Heparin

          Heparin, već davno terapeutski i eksperimentalno korišćena supstanca, takođe spada u ovu grupu poliholozida, u tzv. mukopolisaharide. Poznata je kao antikoagulanc, tj. materija koja može da spreči koagulaciju krvi kada se nađe izvan krvnog suda, pa bilo da se primeni in vitro, bilo in vivo. Heparin je izolovan iz više …

Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina je osnovna supstanca vezivnih tkiva, nađena u raznim životinjskim tkivima. Rastvorljiva je u vodi, a rastvor joj se odlikuje velikom viskožnošću. U organskim solventima nije rastvorljiva. Rastvori su joj optički aktivni: ravan polarizacije svetlosti skreću ulevo za 70-80º. Navodi se da se molekulska težina kreće od 40 000 pa do 8 miliona, što …

Dermatan sulfat

Dermatan sulfat je osnovna supstanca kože, krvnih sudova i srčanih zalistaka. Disaharidni monomer je izgrađen od N-acetilgalaktozamina i L-iduronske kiseline. Hidroksilna grupa na četvrtom C-atomu galatozamina je esterifikovana sumpornom kiselinom. Pripada glikozidima, odnosno heterozidima.

Celuloza

          Najrasprostranjeniji je polisaharid u prirodi. Nalazi se skoro isključivo u biljnom svetu. Nije rastvorljiva u vodi, niti u organiskim rastvaračima. Za njeno rastvaranje upotrebljava se tzv. Schweitzerov reagens (amonijakaini rastvor bakar-hidroksida).           Hidrolizom se razgrađuje na diholozid celobiozu, koja sadrži dve β-glukopiranoze vezane kao i kod maltoze …

Glikogen

          Kao što je skrob rezerva ugljenih hidrata u biljnom svetu, tako je i glikogen rezerva ugljenih hidrata u životinjskom svetu, pa i u čoveka. Ima ga u ćelijama više tkiva, ali je glavni depo smešten u jetri i mišićima.           Hidrolizom daje glukozu. Struktura mu je …

Polisaharidi

          Kao makromolekulska jedinjenja ne prolaze kroz membrane za dijalizu, a u vodi grade koloidne rastvore. Pokazuju Tyndalov fenomen. Hidrolizom se daju rastaviti na jednostavnija jedinjenja, pa konačno i na disaharide i monosaharide. Najrasprostranjeniji i najvažniji su poliholozidi koji predstavljaju kondenzacione oridukte hekoza, a naročito glukoze. Tu spadaju, sem ostalih, mnogobrojni: …

Glikozidi

          Glikozidi su jedinjenja nastala kondezacijom između hidroksilne grupe jednog monosaharida i hidroksilne grupe nekog drugog jedinjenja koje može biti takođe monosaharid, ali i druga aglikonska komponenta. Uz izdvajanje vode obrazuje se O – glikozidna veza C – O – C. Ako se na ovaj način spoje dva ista ili različita …

Deoksiribonukleinska kiselina – DNK

          Deoksiribonukleinska kiselina, DNK je prostetična grupa nukleoproteina koji se nalaze u jedrima eukariotskih ćelija. Ona uvek ulazi u sastav hromatina u hromozomima i u jednom hromozomu se nalazi jedan molekul DNK. Ona ima ogroman biološki značaj jer obavlja dve ključne funkcije kao genetski materijal: 1) ona čuva genetsku informaciju i …

Kolagen

Kolagen se nalazi kod svih višećelijskih organizama. Najzastupljeniji protein kičmenjaka, nalazi se u svim tkivima (25% svih proteina). Ovaj protein, glavni je molekul svih vezivnih tkiva. Postoji najmanje 30 genetskih varijanti lanaca, odnosno 16 varijanti kolagena.Tip i organizacija kolagena zavisi od uloge: StrukturaOsobine kolagenaMolekulska struktura kolagena Struktura Primarna struktura – tzv. alfa-lanac Sekundarnu strukturu uslovljava …

Fibrilarni proteini

          Ako aminokiseline obrazuju duge peptidske lance i ako se ti lanci uzdužno raspoređuju, onda će i belančevinska molekula imati izdužen, vlaknast oblik i savremen metode ispitivanja će pokazati veliku sličnost sa sintetskim polipeptidima. Belančevine čije molekule imaju takvu izduženu, vlaknastu strukturu nisu rastvorljive u vodi i vodenim rastvorima. Zna se …

Lipoproteini – LDL, VLDL, HDL , Chylo

Lipoproteini su složeni proteini u kojima je neproteinski deo sastavljen od lipida. Ovi proteini su vrlo rasprostranjeni u organizmu, nalaze se i u ćelijama i u krvi. Oni se u ćelijama nalaze najvećim delom u rasprostranjenim membranoznim sistemima, subćelijskim morfoliškim formacijama, kao što su na primer mitohondrije. Manjim delom se nalaze i slobodni, rastvoreni, molekulski …

Kazein – fosfoprotein – protein u mleku

           Fosfoproteini su podgrupa heteroproteina, ova grupa specijalizovanih proteina koji sadrže fosfornu kiselinu snažno vezanu za proteinski deo kao prostetičnu grupu. Donor prostetične grupe, fosforne kiseline je adenozin-trifosfat (ATP), a ona se vezuje za one aminokiseline u peptidskom lancu koje imaju hidroksilne OH grupe na bočnim reziduama (serin, treonin, tirozin). Na taj …

Hemosiderin

Hemosiderin ima sličnosti sa fertinom ne samo po tome što se nalazi u ćelijama – pretežno retikulohistiocitnog sistema – kao oblik deponovanog gvožđa, nego i po tome što je gvožđe u njemu u istom koloidalnom kompleksu. Razlika je u kvanitativnom učešću gvožđa; u fertinu ono ide do 23%, a u hemosiderinu čak i do 41%. …

Neporfirinski metaloproteidi

          U organizmu čoveka, intracelularno i ekstracelularno, nalazi se nekoliko belančevinskih vrsta kombinovanih sa metalim, gvožđem, bakrom i cinkom. Razlikuju se, pak, od hemoproteida, pre svega, po tome što im metal nije vezan za belančevinu preko porfirinskog prstena, nego na neki drugi, neposredniji način. Oni nemaju porfirina u svom sastavu. U …

2,3 – difosfoglicerat (2,3-DPG)

2,3 – difosfoglicerat (2,3-DPG) je važan regulator vezivanja kiseonika za hemoglobin što potvrđuje i njegova visoka koncentracija koja je nađena u ertrocitima. Ovo jedinjenje se sintetiše kao intermedijer metaboličkog puta anaerobne glikolize i ima afinitet da se vezuje između dva beta-globinska lanca deoksihemoglobina i time stabilizuje deoksihemoglobin. Na taj način reakcija se pomera u desnu stranu …

Bohr-ov efekat

Bohr-ov efekat je pojava da se oslobađanje kiseonika iz hemoglobina povećava kada opada pH ili kada je hemoglobin u prisustvu povećanog parcijalnog pritiska ugljen dioksida (CO2). Koncentracija i ugljen dioksida i jona vodonika je viša u kapilarima metabolički aktivnih tkiva nego ona koja se nalazi u alveolarnim kapilarima pluća. To uslovljava da je afinitet hemoglobina …

Hem-hem interakcija

          Hem-hem interakcija zasniva se na činjenici da je vezivanje kiseonika od strane četiri subjedinice hemoglobina kooperativno, tj. da između četiri molekule hema u makromolekuli hemoglobina postoji međusobni uticaj. To znači da vezivanje prve molekule kiseonika, koje se dešava pri visokom parcijalnom pritisku kiseonika, za jednu subjedinicu, utiče na ostale tri …

Mioglobin

Nalazi se u sarkoplazmi mišićnih vlakana, te i boja mišića dolazi od ovog obojenog proteina. Po sastavu i funkciji veoma je sličan hemoglobinu, pa se često i naziva mišićnim hemoglobinom. Molekulska težina mu je oko 17000, a sadrži dve osnovne komponente: jedan holoproteid i fero-protoporfirin tj. hem kao prostetičnu grupu. Fero-protoporfirin je isti kao kod …

Hemoproteini

          Hemoproteini u sastavu svoje molekule kao prostetičnu grupu imaju hem, tj. gvožđe vezano u porfirinskom prstenu, pa se po tome bitno razlikuju od drugih heteroproteina. Često ih zbog toga nazivaju metaloproteidima. U organizmu čoveka ima i drugih metaloproteida, belančevina koje sadrže metale, ali se ovi od hromoproteida razlikuju po tome …

Heteroproteini

          Heteroproteini se nazivaju još i složene belančevine, jer se, sem ostalog, i tom složenošću razlikuju od prostih belančevina, holoproteida. Razlikuju se takođe po hemijskom sastavu i strukturi, a najviše svojom biološkom ulogom.           Produkti hidrolize heteroproteina su raznovrsniji od produkata hidrolize holoproteina. Aminokiseline su jedini hemijski …

Proteini

Proteini ili belančevine su makromolekule isključivo ili pretežno izgrađene od aminokiselina, a po tipu peptida. Zapravo su to makromolekuli sastavljeni od polipeptidnih lanaca, ali toliko velikih i sa posebnom unutrašnjom strukturom da se kvalitetno drugačije pnašaju i od najvećih sintetski dobijenih polipeptida. Dogovoreno je da se polipeptidi koji imaju veću molekulsku masu od 1000 Daltona …

Biološki značaj peptida

Svakako da je najveći značaj polipeptidnih lanaca što svojim međusobnim udruživanjem i povezivanjem putem sekundarnih hemijskih veza grade više strukture makromolekula proteina. U organizmu međutim postoje i mnogobrojni slobodni peptidi i oligopeptidi koji ne grade proteine već svoje veoma važne biološke funkcije obavljaju kao pojedinačne molekule. Pored peptida koji nastaju u postupku hidrolize proteina i …

Peptidi

Šta su to peptidi?Kako izgleda peptidska veza? I koji je njen značaj?Nomenklatura peptidaBiološki značaj peptida Šta su to peptidi?         Peptidima se nazivaju jedinjenja dveju ili više aminokiselina međusobno vezanih peptidnom vezom. Prema broju aminokiselina u sastavu nazivaju se dipeptidi, tripeptidi, tretrapeptidi itd. Naziv polipeptida se odnosi na peptide sa velikim brojem …

Neproteinske aminokiseline

        Opšte poznate amino kiseline izolovanje su iz proteinskog hidrolizata, tj. nalaze se u sastavu belančevinske molekule. Pored ovih 20 koje su konstituenti belančevina, u ćelijama je nađeno još nekoliko aminokiselina, ali koje su van belančevinske molekule, koje nisu u nju ugrađene. To znači, da pored opšte poznatih 24 aminokiseline koje grade proteinske makromolekule, …

Protidi

Među organiskim konstituentima organizma najveću grupu čine protidi. Nema žive ćelije u čijoj citoplazmi ne bi bilo belančevina. To su visoko molekulska jedinjenja vrlo kompleksnog sastava, koji dozvoljava bezgraničan broj varijacija i osobenosti, baš kao što je to u živom svetu. Protidi predstavljaju najveći deo plastičnog materijala ćelija. U njima se oni nalaze u specijalnom …

Koji je značaj vode u medicini?

        Voda je osnovni i najzastupljeniji sastojak ljudskog organizma. Ona je jedan od osnovnih preduslova za održavanje makromolekulske strukture pa time i funkcije i svih ostalih sastojaka, pre svega proteina i nukleinskih kiselina. Sposobnošću međumolekulskog privlačenja, voda kao dipol ostvaruje hidrataciju molekula i jona, fenomen od izvanredne važnosti za vezivanje vode u organizmu …

Kako voda utiče u termoregulaciji?

          Voda, pored dipolnog karaktera, pokazuje još neke osobine od značaja za medicinsku biohemiju. Važno je njeno termičko svojstvo koje se odlikuje, u poređenju sa ostalim jedinjenjima i elementima, visokom specifičnom toplotom (količina toplote potrebne da se temperature 1g vode podigne za 1ºC, od 15ºC do 16ºC). Iznosi jednu malu kaloriju. …

Voda kao biološki solvent i biomolekul

Voda je osnovni konstituent žive materije, svakog živog bića, pa i čoveka. Zbog svojih fizičko-hemijskih svojstava, ona je neophodni redovni učesnik u svim hemijskim zbivanjima u organizmu, bilo neposredno kao reagujuća materija, bilo kao sredina u kojoj se reakcije dešavaju. Kada se ima u vidu da život nastao u vodi onda nije ništa čudno što …

RNK (ribonukleinska kiselina)

RNK (ribonukleinska kiselina) – nukleinska kiselina koja je najzastupljenija u nukleolusu i ribozomima. Informaciona RNK prenosi genetičku informaciju od jedra do ribozoma u citoplazmi i služi kao matrica za sintezu proteina. Transportna RNK transportuje aktivirane amino-kiseline od citoplazme do iRNK.