Enzimi • biološki katalizatori

Enzimi su po hemijskoj strukturi proteini. Ova jedinjenja kontrolisano mogu ubrzavati specifične hemijske reakcije. Učestvuju u: metaboličkim reakcijama, pretvaranju i prenošenju energije, u sintezi različitih makromolekula i sintezi ćelijskih komponenti. Svi metabolički procesi uključuju enzime koji su funkcionalni proteini koji katalizuju sve metaboličke rekacije u ćeliji. Enzimi povećavaju intezitet hemijske rekacije, a da se pri …

Šećer u krvi – homeostaza glukoze

Koncentracija glukoze u krvi (glikemija) je jedna od najpreciznije kontrolisanih homeostaznih vrednosti u organizmu. U kliničkoj praksi ova vrednost se obično naziva šećer u krvi (ŠUK), a pod tim nazivom, normalno, podrazumevamo koncetraciju glukoze, iako posle obilnih obroka bogatih fruktozom i galaktozom mogu i ovi monosaharidi da se prolazno pojave u krvi. Iz nje brzo …

Varenje ugljenih hidrata

Varenje ugljenih hidrata se vrši postepenom enzimskom hidrolizom glikozidnih veza, u okviru disaharida – disaharidazama, a u oligosaharidima i polisaharidima – endoglikozidazama. Ovi enzimi razlažu ugljene hidrate do njihovih redukujućih komponenti. Iako skrob kao polisaharid i saharoza, laktoza, pa i maltoza, kao disaharidi nisu jedini ozidi ishrane, mi ćemo se samo na njima zadržati. Ugljeni …

Imunitet sa aspekta biohemije

U toku evolucije humani organizam je razvio dva sistema odbrane, nespecifični i specifični. [toggle title=“Sadržaj“ load=“show“] [list style=“arrow-right“] [sc name=“ul“] [li]Koja je primarna funkcija imuniteta?[/li] [li]Kako imuni sistem razlikuje strane od sopstvenih ćelija?[/li] [sc name=“/ul“] [/list] [/toggle] Koja je primarna funkcija imuniteta? Specifični sistem odbrane koji se sveobuhvatno naziva imuni sistem, je specijalizovani ćelijski sistem …

Keratin

Keratin je holoproteid iz grupe skleroproteina, predstavnik je cele grupe. [toggle title=“Sadržaj“ load=“show“] [list style=“arrow-right“] [sc name=“ul“] [li]Fizičke i hemijske osobine[/li] [li]Zašto je keratin čvrst?[/li] [li]Sinteza keratina[/li] [li]Regeneracija[/li] [sc name=“/ul“] [/list] [/toggle] Fizičke i hemijske osobine Karakteriše ga izrazito vlaknasta struktura molekule, ako se o molekuli ove belančevine uopšte može govoriti. Naime, ona je nerastvorljiva, …

Granični dekstrin

Granični dekstrin – makromolekula iz grupe šećera, odnosno oligosaharid koji čine 6-8 molekula glukoze koji sadrže osim α(1,4) glikozidne veze i α(1,6) glikozidnu vezu koju α-amilaza ne može da razgradi (hidrolizuje). Moć razgradnje ovog oligosaharida poseduje oligo-1,6-glukozidaza, koji ovaj šećer razgrađuje na mnonosaharide – glukozu.

Smanjite rizik od kancera i teških bolesti antioksidansom

       Iako su biološke oksidacije glavni izvor energije za životne funkcije ćelije, zbog nedovoljne biološke savršenosti ovog procesa, on je praćen i stvaranjem proizvoda delimične redukcije molekulskog kiseonika koji su veoma štetni po tu istu ćeluju. Molekulski kiseonik, postepenim primanjem elektrona u toku biološke oksidacije, prolazi kroz čitav niz međuproizvoda: superoksid, vodonik peroksid, …

Vitamin E

Poznat je pod imenom antisterilitetnog vitamina zbog činjenice da ženke pacova ne mogu da iznesu pold usled izumiranja žačetka i njegove resorpcije, a kod muškaraca prestane spermatogeneza ako se hrane bez ovog vitamina. Kod čoveka se to ne događa, iako je sigurno da trudnoća zahteva veću količinu E-vitamina. Njegovo delovanje je daleko šire od uloge …

Značaj biohemije za medicinu

          Još u devetnaestom veku zapazilo se da u svakoj bolesti postoje određene morfološke promene u ćelijama koje čine osnovu te bolesti. Danas je ovaj pojam tzv. celularne patologije znatno unapređen, jer se dokazalo da osnovu tada zapaženih morfoloških promena ustvari čine biohemijske promene ćelija. U većini bolesti osnovni patološki poremećaj …

Klasifikacija aminokiselina po karakteristikama rezidualne R grupe

Pored osnovne hemijske klasifikacije, danas se veoma mnogo koristi i klasifikacija aminokiselina po karakteristikama rezidualne R grupe koje veoma mnogo utiču na karakteristike proteina koje grade određene aminokiseline. Po ovoj klasifikaciji aminokiseline se dele na: Aminokiseline sa nepolarnim (hidrofobnim) bočnim lancima Aminokiseline sa polarnim (hidrofilnim) bočnim lancima Aminokiseline sa kiselim bočnim lancima Aminokiseline sa baznim …