C Reaktivni Protein: CRP

C reaktivni protein – CRP, predstavlja supstancu koju produkuje jetra kao odgovor na inflamaciju, zapaljenje u organizmu. Drugi nazivi su visoko senzitivni C reaktivni protein – hsCRP ili ultra senzitivni C reaktivni protein – usCRP. CRP je marker inflamacije, dakle, koncentracija CRP-a u organizmu raste prilikom različitih stanja i oboljenja, od infekcije do karcinoma. Iz …

Povišen bilirubin: kako ga smanjiti?

Poznavanje metaboličkog puta žučnih boja od velike je važnosti za medicinu. Kao najvažnija žučna boja je bilirubin, koji se koristi kao laboratorijski marker za otkrivanje bolesti jetre. Koje su žučne boje?Šta su žučne boje?Metabolizam bilirubina u sleziniNekonjugovani bilirubin u krviMetabolizam bilirubina u jetriBilirubin u stoliciBilirubin u mokraćiBilirubin kao marker za žuticu Opstruktivna žuticaHemolitička žuticaHepatocelularna žutica …

Trombocitopenija • Niski trombociti u krvi

Da li ste skloni lakom dobijanju modrica i da li imate problema sa zaustavljavanjem krvarenja kod različitih posekotina ili rana? Ili možda često imate krvarenje iz nosa ili krvarenje iz desni prilikom pranja zuba? Ako je tako, postoji šansa da imate nizak broj trombocita. Imati nizak broj trombocita – stanje zvano „trombocitopenija“ – predstavlja problem …

Lipaza i amilaza

Amilaza i lipaza su digestivni enzimi i kao takvi neophodni su za varenje hrane. Amilaza razlaže skrob, a lipaza masti. Oba enzima se produkuju u pankreasu, glandularnom organu koji je smešten iza želuca, i izlučuju se u lumen početnog segmenta tankog creva, tzv. dvanaestopalačno crevo. Pankreatitis, zapaljenje pankreasa, obično sa sobom nosi povećanje koncentracije ovih …

Amilaza • Amylase, Amy

Amilaza je amilolitički enzim koji hidrolizuje polisaharide do manjih molekula, pomaže prilikom razgradnje hrane u crevima. Kod čoveka se nalazi α-amilaza, koja potiče najviše iz pankreasa, zatim iz pljuvačnih žlezda, ali i drugih organa (jetre, bubrega, jajovoda, mišića i dr.). Može se naći u dva osnovna oblika, takozvanih izoenzima- sintetisana u pankreasu (pankreasna ili P-izoamilaza) …

Trigliceridi

Trigliceridi su glavni oblik masti za skladištenje istih u depoe organizma. Oni potiču iz hrane (od mesa, ulja i mlečnih proizvoda), a male količine se stvaraju u jetri. Kao i holesterol, trigliceridi su vrsta lipida (masti), koji su potrebni organizmu da bi radio ispravno. Trigliceridi su proizvod varenja masne hrane. Neki čak dolaze i iz …

GGT • Gama-glutamiltransferaza

Test gama-glutamiltransferaze meri nivo GGT, enzima u krvi. Enzimi su molekuli koji su neophodni za odvijanje hemijskih reakcija u našem organizmu. Gama glutamiltransferaza je transportni molekul, koji pomaže u kretanju ostalih molekula kroz organizam. Najznačajnija uloga mu je u metabolizmu lekova i toksina u jetri. GGT je uglavnom skoncentrisan u jetri, međutim nalazi se i …

Alkalna fosfataza • ALP

Test alkalne fosfataze (ALP) meri nivo enzima ALP-a u krvi. Enzim alkalna fosfataza se uglavnom nalazi u jetri i kostima, ali se moze naći i u crevima i bubrezima. Alkalna fosfataza se takođe može naći i u placenti trudnih žena. Uzroci povišenih vrednostiFaktori rizikaSimptomiDijagnozaLečenje Uzroci povišenih vrednosti Jetra stvara najveće količine ALP-a. Postoje neka oboljenja …

AST • Aspartat aminotransferaza

Test aspartat aminotransfraze (AST) meri nivo enzima u krvi. Ovaj enzim se normalno nalazi u crvenim krvnim zrncima, jetri, srcu, mišićnom tkivu, pankreasu i bubrezima. AST se ranije zvao serum glutamat oksalsirćetna transaminaza (SGOT). Niske vrednosti AST-a se normalno nalaze u krvi. Povećane vrednosti AST-a se mogu naći u krvi prilikom oboljenja ili oštećenja nekog …

ALT • Alanin aminotransferaza

Test alanin transferaze (ALT) meri nivo enzima u krvi. Alanin aminotransferaza se uglavnom nalazi u jetri, ali se u malim količinama može naći i u bubrezima, mišićima, srcu i pankreasu. ALT se ranije zvao serum-glutamat-piruvična transaminaza (SGPT). Nivo ovog enzima se meri da bi se odredilo oboljenje ili oštećenje jetre. Niske vrednosti ALT-a se normalno nalaze u …

LDH • Laktat dehidrogenaza

Laktat dehidrogenaza (LDH) je enzim koji učestvuje u procesu pretvaranja ugljenih-hidrata (šećera) u energiju, koju ćelije koriste za svoje potrebe. LDH se nalazi u mnogim tkivima i organima našeg organizma, kao što su jetra, bubrezi, skeletni mišići, mozak i ćelije krvi. Kada neka bolest ili povreda oštete naše ćelije, laktat dehidrogenaza se izliva u krvotok i …

Referentne vrednosti • Tumačenje krvne slike

Referentne vrednosti nekog laboratorijskog parametra, najprostije rečeno, se dobiju tako što se prvo određuje parametar kod zdravih ljudi i na osnovu ispitivane zdrave grupe se pomoću određenog algoritma definiše šta je „normalno“. Referentne vrednosti variraju u zavisnosti od mnogo faktora, uključujući demografske faktore, labaratorijske metode kojom se određivao dotični parametar, starosne dobi i pola pacijenta, itd. …

Natrijum u krvi • (Na)

Natrijum je elektrolit od esencijalnog značaja za čovekovo telo. U hemijskoj terminologiji poznat je pod oznakom Na+. Ovaj mineral je naročito važan za normalno funkcionisanje nervnog i mišićnog tkiva. Natrijum se svakodnevno unosi putem vode i hrane u organizam. On se u telu održava u ravnoteži zahvaljujući različitim kompenzatornim mehanizmima. Nivo natrijuma u opsegu normalnih vrednosti je …

Gvožđe u krvi • (Fe)

Gvožđe u krvi kao parametar u laboratorijskoj dijagnostici omogućava praćenje metabolizma gvožđa u organizmu. Gvožđe (Fe) je mineral koji je potreban za sintezu hemoglobina, protein lokalizovan u crvenim krvnim zrncima za kojieg se vezuju molekule kiseonika i transportuju kroz organizam. Mineral je takođe neophodan za normalnu fukciju mišića i drugih vitalnih organa. Oko 70% gvožđa u organizmu …

Feritin

Feritin je protein u telu za koji se vezuje gvožđe. Oko 20% od ukupnog broja molekula gvožđa u telu se vezuje za ovaj protein. Feritin se najviše nalazi u jetri, slezini, skeletnim mišićima i koštanoj srži. Samo mala količina feritina je prisutna u krvi, ali dovoljna da se uz pomoć laboratorijske analize krvi odredi veličina depoa …

Kreatinin u krvi

Kreatinin je otpadni produkt metabolizma mišića. On nastaje od kreatina, molekul od velikog značaja za produkciju energije u mišićima. Nivo kreatinina u krvi će omogućiti doktoru da prepozna stepen aktivnosti bubrega. Bubreg je paran organ veličine pesnice. Bubrezi su kod čoveka lokalizovani u gornjem delu, na zadnjem zidu abnominalne šupljine, spolja od kičmenog stuba. Svaki …

Eritrociti • Crvena krvna zrnca • RBC

Eritrocit je krvna ćelija kao i leukociti, međutim njihove uloge u organizmu su različite. Primarna uloga ove ćelije je transport gasova preko hemoglobina koji se nalazi u citoplazmi ove ćelije. Najbrojnije su ćelije krvi i crvene su boje, pa ih mi zovemo i crvena krvna zrnca (red blood cell – RBC). Oblik i veličina eritrocita Eritrociti …

Hematokrit • HTC

Hematokrit (HTC) je odnos zapremine eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) i zapremine pune krvi. Eritrociti su od velikog značaja za naš organizam. Njihova glavna uloga je da prenose kiseonik i hranljive materije u sve delove tela. Poremećaji ovog laboratorijskog parametra se mogu kretati u dva pravca, prvi kada su vrednosti povišene, a drugi kada su vrednosti …

Urea u krvi • Krvna slika

Urea kao krajnji razgradnji produkt aminokiselina koji se izlučuje preko mokraće, pre izlučivanja urea je prisutna u krvi i tad predstavlja jedan od laboratorijskih parametra pomoću kojeg možemo odrediti stepen funkcije bubrega. Šta je urea?Na koje načine se urea izlučuje iz organizma?Normalne vrednosti uree u krviFaktori koji utiču na koncentraciju uree u krviSnižene vrednosti ureePovišene vrednosti …

Šećer u krvi – homeostaza glukoze

Koncentracija glukoze u krvi (glikemija) je jedna od najpreciznije kontrolisanih homeostaznih vrednosti u organizmu. U kliničkoj praksi ova vrednost se obično naziva šećer u krvi (ŠUK), a pod tim nazivom, normalno, podrazumevamo koncetraciju glukoze, iako posle obilnih obroka bogatih fruktozom i galaktozom mogu i ovi monosaharidi da se prolazno pojave u krvi. Iz nje brzo …

Koje su uloge krvi u organizmu?

Oslovna uloga krvi je da održava homeostazu, stalnost sredine u kojoj se nalaze sve ćelije, na taj način što svim ćelijama donosi hranjive materije i kiseonik, a odnosi metabolički otpad i ugljen dioksid. Krv takođe ima važnu ulogu u imunološkoj odbrani celog organizma. Pošto skoro sve bolesti dovode do određenih promena u sastavu krvi, lakoća …

Holesterol

Holesterol je jedan od masti (lipida) našeg organizma. On je polazna tačka za proizvodnju mnogih prirodnih steroidnih hormona i vitamina D (značajan za kontrolu nivoa kalcijuma u organizmu). Takođe je bitna komponenta membrane, holesterol formira zidove ćelija u svim organima. Osamdeset procenata holesterola se proizvodi u našem telu – uglavnom u jetri. Zatim  se transportuje …

Transferin

Transferin je prisutan u krvnoj plazmi u relativno većoj količini; ima ga oko 250 mg, što iznosi 3-4% ukupne količine plazma-proteina. Pripada eletroforetskoj frakciji β-globina. Elektroforezom na skrobnom gelu otkriveno je kod ljudi osam tipova ove belančevine kao izraza genetskih varijacija. Daleko najčešći kod svih rasa je tip C. Tipovi B, sa većom elektroforetskom pokretljivošću i …

Hemoglobin • HGB • Krvna slika

Hemoglobin (HGB) je metaloprotein koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima). Njegova osnovna uloga je prenos kiseonika (O2) od pluća do svih tkiva i organa i vraćanje ugljen dioksida (CO2) u suprotnom smeru. Građa i uloga hemoglobina Sastoji se od molekule hema, odnosno gvožđa, i četiri globulinska lanca koja su međusobno povezana. Adultni hemoglobin …

Leukociti • bela krvna zrnca • WBC

Leukociti ili bela krvna zrnca, jesu mobilne jedinice odbrambenog sistema organizma. Jedna vrsta leukocita nastaje u koštanoj srži (granulociti, monociti i neki od limfocita), a druga vrsta nastaje u limfnom tkivu (limfociti i plazma-ćelije). Posle nastanka, leukociti ulaze u krvotok i transportuju se do različitih delova tele gde su potrebni, tačnije neophodni. Opšte osobine leukocitaKoncentracija …