Bacteroides fragilis

Bacteroides fragilis je bakterija koja izaziva infekcije najčešće kod ljudi.

Opšte osobine bakterije
Imunitet[/li] [li]Patogeneza bolesti
Izvor zaraze[/li] [li]Dijagnoza
Lečenje (terapija)

Opšte osobine bakterije

To je nepokretna, Gram-negativna bakterija, sa zaobljenim krajevima. Ima moć stvaranja polisaharidne kapsule, dok ne može da stvara spore. B. fragilis je jedna od bakterija koja je rezistentna na žuč. tako da raste na žuč-eskulin hranjivoj podlozi na kome se može zapaziti sposobnost hidrolize eskulina. Ne produkuje indol, a katalaza je pozitivan. Bakterija je osetljiva na rifampin, a rezistentna na penicilin i kanamicin. Od ostalih vrsta se razlikuje na osnovu sposobnosti fermentacije ugljenih hidrata.

Bacteroides fragilis produkuje kolagenaze, proteaze, heparinaze i druge enzime koji oštećuju tkivo. Značajan faktor virulencije ove bakterije je pomenuta polisaharidna kapsula koja ima antifagocitno dejstvo i ima udela u stvaranju apscesa. Većina sojeva B. fragilis produkuje beta laktamaze. Poseduje lipopolisaharidni endotoksin koji je slabo biološki aktivan za razliku od endotoksina drugih Gram-negativnih bakterija. Stoga retko dovodi do razvoja simptoma sepse (groznica i šok), a ukoliko se ovi simptomi jave, oni su posledica imunskog odgovora na infekciju.

Imunitet

Glavnu ulogu u odbrani organizma kod anaerobnih infekcija imaju fagociti (polimorfonuklearni leukociti). Kapsula B. fragilis je dobar antigen koji stimuliše stvaranje antitela koja se na žalost brzo gube. Pošto postoji veliki broj antigena specifičnih sojeva, reinfekcije su česte.

Patogeneza bolesti

Bacteriodes fragilis predstavlja najznačajniju patogenu bakteriju među anaerobima koji su deo normalne flore čoveka. Dovodi do stvaranja gnojne kolekcije apscesa, a može prodreti i u perifernu cirkulaciju. Uzroci za nastanak infekcije jesu hirurške intervencije, imunosupresija, diabetes mellitus, leukemija. Izaziva intraabdominalne, pelvične,  plućne infekcije i infekcije mekih tkiva. Retko izaziva bakterijemiju i endokarditis.

Izvor zaraze

B. fragilis je deo normalne flore sluzokože digestivnog trakta, ređe gornjih delova respiratornog i donjeg dela urogenitalnog trakta. Infekcije izazvane ovim mikroorganizmom endogenog su porekla.

Dijagnoza

Za bakteriološki pregled uzima se punktat apscesa, odnosno gnojni sadržaj, krv za hemokulturu.

Lečenje (terapija)

Za razliku od ostalin anaeroba B. fragilis je rezistentan na penicilin, dok je osetljiv na metronidazol i hloramfenikol.