Antibiogram

Da bi doneo pravu odluku o terapiji određene infekcije kliničar mora znati na koje antimikrobne lekove (antibiotike) je izolovani mikroorganizam osetljiv. Ispitivanje osetljivosti mikroorganizma na antibiotike i hemioterapeutike in vitro naziva se antibiogram.

Tehnike koje se koriste u laboratorijama za dobijanje podataka o osetljivosti bakterija na antimikrobne lekove su:

  • difuzioni metod
  • dilucioni metod
  • kombinacija ovih metoda

Tumačenje rezultata antibiograma

Bakterije su prema stepenu osetljivosti na antimikrobne lekove u difuzinom antibiogramu svrstane u tri kategorije obeležene slovima S, I i R.

  • S (osetljiv) znači da se u terapiji dobri rezultati postižu davaljem uobičejnih dnevnih doza antimikrobnog leka;
  • I (umereno osetljiv) znači da treba primeniti veće doze leka od uobičajnih dnevnih, ili primeniti neki drugi, efikasniji antibiotik ako je moguće.
  • R (rezistentan) znači da se dati lek ne može koristiti u terapiji infekcije.

Uzrok neuspeha terapije osim rezistencije može biti i pojava koja se naziva tolerancija na antimikrobne lekove. Kod nekih bakterijskih vrsta zapaža se da uobičajne doze leka ne deluju baktericidno nego samo bakteriostatski, tj. da je kod ovih sojeva količnik MIK/MBK veći nego obično. Kao posledica neuspeha terapije zbog tolerancije javlja se perzistencija infekcije i ponekadkomplikacije.

Ova pojava prvo je uočena kod Streptococcus pyogenes-a, ali se javlja i kod nekih drugih vrsta.