Aeromonas

Bakterije koje pripadaju rodu Aeromonas su Gram-negativni pokretni bacili, mada neke vrste mogu imati oblik kokobacila ili filamenta. Mesto boravka ovih mikroorganizma je slatka voda, mada se mogu naći čak i u hlorisanoj i destilovanoj vodi, a povremeno i u morskoj. Takođe kao mesto boravka može biti hrana, zemlja, a povezane su sa oboljenjima hladnokrvnih životinja (ribe, zmije).

Aeromonas hydrophila

Rodu Aeromonas pripadaju nekoliko vrsta bakterija, od kojih Aeromonas hydrophila je najznačajnija za humanu medicinu. Ovi mikroorganizmi rastu i razmnožavaju se na temperaturi od 0-45ºC.

Patogeneza bolesti

Vrste ovoga roda su razmatrane kao potencijalni humani patogeni. Opisano je nekoliko tipova infekcija: 1. za humanu medicinu su značajni kao uzročnici akutne dijarejalne bolesti koja kratko traje; 2. infekije rana nakon izlaganja kontaminiranoj vodi, zemlji ili hrani, sa najvišom incidencom u toplijim sezonama; 3. septikemije kod pacijenata sa hepatobilijarnom bolešću; i 4. infekcije urinarnog i hepatobilijarnog trakta, meningitis, infekcije uva, endokarditis.

Vrste aeromonasa su osetljive na tetracikline, aminoglikozide i cefalosporine.