Actinomyces – Aktinomikoza

Rod Actinomyces čine Gram-pozitivni anaerobni asporogeni bacili koji su deo normalne flore usne duplje, gingivalnog plaka, tonzilarnih kripti i genitalnog trakta žena. U humanoj medicini značajna vrsta je Actinomyces israelii, dok je od manjeg značaja Actinomyces naeslundii.

Actinomyces israelii
Aktinomikoza – bolest
Simptomi
Dijagnoza
Lečenje (terapija)

Actinomyces israelii

Actinomyces israelii je gram-pozitivan prav ili lako savijen bacil. Dužina varira od kratkih bacila do dugih granastih filamenata. Na krvnom agaru, u anaerobnim uslovima, posle inkubiranja od 2 do 3 dana raste u obliku grubih, pauku sličnih mikrokolonija koje se posmatraju pomoću mikroskopa. Posleinkubiranja od 7 do 14 dana stvaraju se beličaste kolonije, neravnih ivica koje podsećaju na zbe molare.

Produkuje H2S, hidrolizuje eskulin, a karakteristična je produkcija sukcinične i laktične kiseline kao krajnjeg produkta metabolizma ugljenih hidrata.

Actinomyces israelii dovodo do infekcije obično posle povrede, odnosno narušavanja integriteta mukozne barijere (npr. posle vađenja zuba). Pri tom prodire u duboka tkiva ukoliko se stvore anaerobni uslovi. S obzirom na to da je deo normalne flore, ova bakterija je endogeni oportunista.

Aktinomikoza – bolest

Oboljenje koje izaziva naziva se aktinomikoza. To je hronično granulomatozno oboljenje koje karakteriše stvaranje apscesa i fistula iz kojih se drenira gnoj koji sadrži žute „sumporne granule“ sastavljene od mnoštva filamenata.

Simptomi

Promene su najčešće lokalizovane na vratu i licu, ređe na grudnom košu, abdomenu ili kod žena u maloj karlici, ali se mogu javiti bilo gde na telu.

Dijagnoza

Laboratorijska dijagnoza se postavlja na osnovu mikroskopskog pregleda „sumpornih granula“ i nalaza Gram-pozitivnih račvastih bacila. Akrinomicete mogu da se identifikuju i primenom direktne imunofluorescence. Kultivisanjem gnoja na krvnom agaru u anaerobnim uslovima na 37C za 2 do 3 dana raste u vidu mikrokolonija, dok seposle 7 do 14 dana mogu zapaziti tipične makrokolonije u obliku zuba molara. Identifikacija se može izvršiti na osnovu biohemijskih osobina i dokazivanjem krajnjih produkata metabolizma gasnom hromatografijom.

Lečenje (terapija)

Lečenje podrazumeva inciziju i drenažu kao i dugotrajnu primenu visokih doza penicilina G. Aktinomikoza je endogena infekcija, pa stoga nema adekvatne profilakse.