2,3 – difosfoglicerat (2,3-DPG)

2,3DPG

2,3 – difosfoglicerat (2,3-DPG) je važan regulator vezivanja kiseonika za hemoglobin što potvrđuje i njegova visoka koncentracija koja je nađena u ertrocitima. Ovo jedinjenje se sintetiše kao intermedijer metaboličkog puta anaerobne glikolize i ima afinitet da se vezuje između dva beta-globinska lanca deoksihemoglobina i time stabilizuje deoksihemoglobin. Na taj način reakcija se pomera u desnu stranu favorizujući otpuštanje kiseonika.
Oksihemoglobin HbO2 + 2,3-DPG

Na ovaj način 2,3-DPG ustvari smanjuje afinitet hemoglobina prema kiseoniku i pomera krivu disocijacije hemoglobina u desnu stranu. Vezivanje 2,3-DPG za beta-polipeptidske lance vrši se na mestu gde postoji grupa pozitivno naelektrisanih aminokiselina sa kojima negativno nabijena fosfatna grupa 2,3-DPG gradi jonsku vezu. Koncentracija 2,3-difosfoglicerata u eritrocitima se povećava kao odgovor na hroničnu hipoksiju (u anemiji, hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća itd.) jer se povećano sintetiše u anaerobnim uslovima. Ovo snižava afinitet hemoglobina za kiseonik dopuštajući povećano oslobađanje u tkivima što predstavlja važan kompenzatorni mehanizam za nedostatak kiseonika u tkivima koji postoji u navedenim stanjima.

3 одговора на „2,3 – difosfoglicerat (2,3-DPG)“

  1. Повратни пинг: Hemoglobin | Budi zdrav, produži život.
    1. Sve zavisi zbog čega se vadi difosfoglicerat, morate malo detaljnije objasniti problem koji imate.

      Pozdrav.

Затворено за коментаре.